Undang-Undang Buruh – Cuti Umum

3 votes

Cuti Umum

Walaupun terdapatnya banyak CUTI UMUM (Hari Kelepasan Am) yang di wartakan di bawah Akta Hari Kelepasan Am 1951 di Malaysia, namun di bawah Akta Kerja 1955, majikan TIDAK DIWAJIBKAN memberikan cuti pada setiap cuti umum yang diwartakan itu kepada pekerja mereka.

Majikan boleh memilih SEBELAS (11) cuti sahaja sebagai cuti berbayar dalam satu tahun calendar dengan LIMA (5) darinya MESTIlah terdiri dari:-

 1. Hari Kebangsaan
 2. Hari Keputeraan YDP Agong
 3. Hari Keputeraan Raja-Raja/YDPertua Negeri atau Hari Wilayah jika pekerja bekerja di Wilayah Persekutuan
 4. Hari Pekerja
 5. Hari Malaysia

Baki ENAM (6) cuti lagi boleh dipilih oleh majikan mengikut budi bicara mereka. Akan tetapi majikan wajib memberitahu pekerja melalui satu notis yang dipamerkan di tempat kerja sebelum bermulanya tahun kalendar yang baru.

cuti umum

Cuti Tambahan

Satu lagi cuti tambahan adalah di bawah Seksyen 60D (1) (b) Akta Kerja 1955  iaitu:

pada mana-mana hari yang diumumkan sebagai hari kelepasan am di bawah Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan Am 1951

Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan Am 1951 ini merujuk kepada cuti mengejut yang diberikan oleh kerajaan yang belum di wartakan.

Contohnya:

tiba-tiba kerajaan memberi CUTI KHAS atas kejayaan pasukan bolasepak Malaysia dalam mana-mana kejohanan yang disertai.  Cuti ini adalah TAMBAHAN kepada 11 cuti di bawah Seksyen 60D (1) (a) di atas.

Namun, majikan boleh mengantikan tarikh cuti khas ini dengan mana-mana hari lain jika mahu.

Section 8 Holiday Act 1951

“The Minister may, by notification in the Gazette or in such other manner as he thinks fit, appoint in respect of West Malaysia or the Federal Territory or, after consultation with the State Authority, in respect of a State, a day to be observed as a public holiday or a bank holiday in addition to or in substitution for any of the days mentioned in the Schedules and thereupon this Act shall in West Malaysia, or in the Federal Territory, or in the State in respect of which a day is appointed to be observed as a holiday as aforesaid be applicable to such day in the manner as if the said day has been mentioned in the First Schedule or the Second Schedule,as the case may be.”

cuti umum tambahan

Nota: Jika majikan ingin memberikan lebih dari 11 hari cuti setahun kalendar atau memberikan cuti pada semua hari-hari kelepasan am yang di wartakan, maka terpulanglah kepada majikan. Akta Kerja hanya mengenakan syarat MINIMA SAHAJA. Majikan yang ingin memberikan faedah yang lebih kepada pekerja amat digalakkan

kerja di cuti umum

Bolehkah Majikan Meminta Pekerja Berkerja Pada Hari Kelepasan Am Atau Cuti Umum Ini?

Walaupun majikan telah menetapkan hari-hari cuti yang pekerja layak mendapat cuti berbayar, namun ini tidak bermakna majikan tidak boleh meminta pekerja BERKERJA PADA HARI KELEPASAN AM tersebut. Namun, jika pekerja pada hari cuti umum (kelepasan am), maka pekerja layak mendapat upah yang lebih tinggi mengikut kadar minima yang ditetapkan oleh Akta Kerja 1955.

Seksyen 60 D (3) (a) Akta Kerja 1955:

Walau apa pun subseksyen (1), (1A) dan (1B) mana-mana pekerja boleh dikhendaki oleh majikannya bekerja pada mana-mana hari kelepasan berbayar yang ia berhak di bawah subseksyen tersebut dan dalam keadaan tersebut ia hendaklah, sebagai tambahan kepada bayaran hari kelepasan yang ia berhak mendapat bagi hari tersebut:

(i) dalam hal pekerja yang diambil bekerja secara bulanan, mingguan, harian dan jam atau lain-lain kadar bayaran yang serupa dibayardua hari upah pada kadar biasa; atau

(ii) dalam hal pekerja yang diambil bekerja atas kadar ikut kerja, dibayar dua kali ganda kadar biasa bagi satu kerja,

tidak kira bahawa tempoh kerja yang dilakukan itu pada hari itu kurang daripada waktu-waktu kerja yang normal.

Nota: Untuk kadar OT pada hari cuti umum atau kelepasan am ini, sila rujuk entri mengenai “Kerja Lebih Masa“.

Kes: Oriental Star Lumut Park Resort Sdn Bhd v Mansor Daoh [1996] 2 ILR 1065

Fakta Kes: Di dalam kes ini, pekerja-pekerja diminta hadir berkerja pada 31hb Ogos 1994. Namun mereka tidak hadir dengan alasan 31hb Ogos adalah merupakan hari kelepasan am yang wajib diberikan kepada pekerja.

Isu: Adakah majikan boleh mengarahkan pekerja berkerja pada hari kelepasan am atau cuti umum?

Keputusan Mahkamah: Majikan boleh mengarahkan pekerja berkerja pada SEMUA hari kelepasan am berdasarkan Seksyen 60D (3) (a) DENGAN SYARAT majikan membayar upah sebagaimana yang ditetapkan pada sub-seksyen 3(a) (i) dan (ii)

Nota: Keputusan yang sama turut diberikan dalam kes: Lion Metal Industries Sdn Bhd v Metal Industry Employee’s Union [ICR Award 267/1993].

Keperluan Untuk Hadir Hari Sebelum Atau Selepas Hari Kelepasan Am

Seksyen 60 D (2) Akta Kerja 1955 menggariskan syarat-syarat hadir kerja sebelum atau selepas cuti umum sebelum pekerja berhak kepada cuti umum berbayar. Maksud ketidakhadiran di sini adalah tanpa kebenaran majikan (AWOL) dan tanpa alasan yang munasabah.

“Mana-mana pekerja yang tidak hadir kerja pada hari kerja sebelum atau selepas hari kelepasan am atau dua atau lebih hari-hari kelepasan am berturut-turut atau mana-mana hari atau hari yang digantikan kepadanya di bawah seksyen ini tanpa kebenaran terdahulu daripada majikannya adalah tidak berhak mendapat apa-apa bayaran hari kelepasan untuk hari kelepasan tersebut atau hari-hari kelepasan terturut-turut melainkan ia mempunyai alasan munasabah bagi ketidakhadiran itu”

PONTENG cuti umum

Nota: Keperluan pada Seksyen ini:

1. Pekerja adalah TIDAK HADIR

(a) Sebelum hari kelepasan am, ATAU

(b) Selepas hari kelepasan am

2. Tanpa kebenaran majikan

3. Tanpa alasan munasabah untuk tidak hadir

Seksyen 60 D (2) Akta Kerja 1955

Seksyen 60 D (2) Akta Kerja 1955 b

Cuti Sakit Yang Diberikan Pada Cuti Umum

Menurut Seksyen 60 D (1B), apabila cuti sakit bertindih dengan cuti umum, maka cuti umum ini hendaklah diganti. Namun, cuti ini tidaklah ‘automatik’ dan hendaklah diberi pada hari yang dipersetujui oleh majikan.

“Sekiranya mana-mana hari kelepasan am itu atau mana-mana hari lain yang digantikan kepadanya sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) atau (1A) jatuh dalam tempoh di mana pekerja sedang dalam cuti sakit atau cuti tahunan yang mana pekerja itu berhak di bawah Akta ini, atau jatuh dalam jangka masa tempoh ketidakupayaan sementara di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, majikan hendaklah memberikan hari yang lain sebagai hari kelepasan berbayar sebagai ganti baagi hari kelepasan am atau hari yang digantikan itu”

Cuti Sakit dan Cuti Umum

Rujuk kes: Malaysian Airline System (MAS) v Nahaza Ahmad Bin Abd Salam [1994] 1 ILR 945

Fakta Kes: Dalam kes ini pekerja diberikan cuti sakit oleh doktor dan cuti itu jatuh pada hari cuti umum. Esoknya (hari selepas cuti umum), pekerja telah tidak datang kerja dengan alasan dia layak pada cuti ganti.

Keputusan Mahakamah: Cuti ganti bukanlah sesuatu yang automatik. Ia perlu diberi pada hari yang telah dipersetujui.

“It is the finding of the court that the Claimant was not entitled to take 9th March 1989 as a replacement for the medical leave that he had obtained on the 8th which was a public holiday. Section 60D (1B) of the Employment Act 1955 does not provide that an employee can automatically take the next day in lieu of the sick leave which fell on a public holiday although it says that the company shall grant another day in substitution thereof”

Cuti Umum Jatuh Pada Hari Rehat Dan “Off Day”

Mengikut proviso pada Seksyen 60 D (1), jika hari kelepasan am jatuh pada hari rehat, maka kerja yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am sebagai ganti.

“Dengan syarat bahawa jika mana-mana hari kelepasan am yang dirujuk di perenggan (a) dan (b) jatuh pada hari rehat maka hari bekerja berikut selepas sahaja hari rehat tersebut hendaklah menjadi hari kelepasan berbayar sebagai ganti untuk hari kelepasan am tersebut”

Cuti Umum Jatuh Pada Hari Rehat

Bagaimana pula jika syarikat memberikan dua hari rehat seminggu? Extra Off-Day buat pekerja seminggu. Lihat contoh di bawah:

Cuti Umum Jatuh Pada Hari Rehat 2

Jika Hari Pekerja jatuh pada ‘off  day‘ pekerja, maka bilakah cuti ganti (jika ada) bagi pekerja memandangkan 02/05/201X pekerja masih bercuti iaitu Hari Rehat pekerja?

Oleh kerana Seksyen 60 D (1) menggunakan perkataan ‘hari kerja berikutnya‘, maka 02/05/201X tidak boleh digunakan sebagai cuti ganti hari kelepasan am. Oleh itu cuti ganti harus jatuh pada 03/05/201X.

Kerja Pada Hari Cuti Umum (Kelepasan Am)

Sekiranya pekerja berkerja pada hari kelepasan am, maka dia berhak kepada bayaran tambahan selain dari upahnya pada hari tersebut.

(i) dalam hal pekerja yang diambil bekerja secara bulanan, mingguan, harian dan jam atau lain-lain kadar bayaran yang serupa dibayardua hari upah pada kadar biasa; atau

(ii) dalam hal pekerja yang diambil bekerja atas kadar ikut kerja, dibayar dua kali ganda kadar biasa bagi satu kerja,

tidak kira bahawa tempoh kerja yang dilakukan itu pada hari itu kurang daripada waktu-waktu kerja yang normal.

Contoh:

 • En. Maza bekerja di Syarikat DLSL.
 • Kadar upah harian nya adalah RM 80 sehari.
 • 1hb Mei adalah Hari Pekerja. Namun, atas sebab-sebab kecemasan En Maza diminta oleh majikannya berkerja pada hari tersebut.
 • Kerja-kerja disiapkan oleh En Maza dalam masa tidak sampai 2 jam.
 • Oleh kerana tiada tugas lain yang perlu disiapkan, En. Maza dibenarkan pulang oleh majikannya.

Soalan: Berapakah yang wajib dibayar oleh Sykt DLSL kepada En Maza bagi kerja-kerja pada 1hb Mei itu?

Jawapan: Di bawah Seksyen 60 D (30) (a) Akta Kerja 1955 Sykt. DLSL wajib membayar En. Maza upah hari tersebut dan dua kali upah tambahan biarpun dia cuma berkerja tak sampai 2 jam. Seksyen ini tidak menyebut berapa jam dia perlu bekerja. Oleh itu, asalkan dia bekerja, dia layak mendapat bayaran 1 + 2 bagi kerja pada hari kelepasan am. Oleh itu pada 1hb Mei, En Maza perlu di bayar RM 80 + RM 80 x 2 = RM RM 240.

Kemaskini: 19hb Ogos 2014

Undang-Undang Buruh – Cuti Umum

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N Ismail N September 16, 2014
 2. Avatar for Ismail N muhammad afiq September 15, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 16, 2014
 3. Avatar for Ismail N Maziyati Hussin September 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 10, 2014
   • Avatar for Ismail N Maziyati Hussin September 10, 2014
 4. Avatar for Ismail N asrul September 2, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 2, 2014
  • Avatar for Ismail N azah September 4, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 5. Avatar for Ismail N dyana August 27, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 28, 2014
  • Avatar for Ismail N Calvin August 29, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N August 30, 2014
 6. Avatar for Ismail N Sofiy August 27, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 27, 2014
   • Avatar for Ismail N Sophia September 10, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 11, 2014
   • Avatar for Ismail N Sophia September 10, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Sofiy August 27, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N August 28, 2014
 7. Avatar for Ismail N mohamad ahad August 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 24, 2014
 8. Avatar for Ismail N Rozaimah Binti Abdul Hamid August 19, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 20, 2014
   • Avatar for Ismail N Rozaimah Binti Abdul Hamid August 20, 2014
 9. Avatar for Ismail N my August 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 17, 2014
 10. Avatar for Ismail N Ziela August 13, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 13, 2014
   • Avatar for Ismail N Ziela August 14, 2014
 11. Avatar for Ismail N TMC August 13, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 13, 2014
 12. Avatar for Ismail N nur akma bt hashim August 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 13. Avatar for Ismail N eija August 10, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 14. Avatar for Ismail N Maziyati Hussin August 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
   • Avatar for Ismail N maziyati hussin August 6, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
     • Avatar for Ismail N Maziyati Hussin August 7, 2014
     • Avatar for Ismail N putra August 15, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N August 16, 2014
     • Avatar for Ismail N putra August 17, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N August 18, 2014
     • Avatar for Ismail N putra August 18, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N August 18, 2014
     • Avatar for Ismail N putra August 19, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N August 20, 2014
     • Avatar for Ismail N putra August 29, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N August 30, 2014
 15. Avatar for Ismail N hanyakuduniaku July 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 16. Avatar for Ismail N eka July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
 17. Avatar for Ismail N dila July 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 12, 2014
 18. Avatar for Ismail N Swetha July 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
   • Avatar for Ismail N Jeffery July 12, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 14, 2014
 19. Avatar for Ismail N Zurainie December 26, 2013
 20. Avatar for Ismail N nurain1710 November 28, 2013
 21. Avatar for Ismail N ain November 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 19, 2013
 22. Avatar for Ismail N Azzalea November 10, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 23. Avatar for Ismail N amar November 2, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 4, 2013
 24. Avatar for Ismail N Dilla November 1, 2013
  • Avatar for Ismail N ju122 November 11, 2013
 25. Avatar for Ismail N Mohamad Azali October 9, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 26. Avatar for Ismail N HUSSEIN BIN ABDUL RAHMAN October 8, 2013
 27. Avatar for Ismail N yan August 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 29, 2013
 28. Avatar for Ismail N izz June 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N June 19, 2013
   • Avatar for Ismail N izz June 20, 2013
 29. Avatar for Ismail N tukang jahit May 2, 2013
 30. Avatar for Ismail N syam April 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 31. Avatar for Ismail N Mie April 18, 2013
 32. Avatar for Ismail N AZNIZA April 17, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 33. Avatar for Ismail N sudin lajim April 16, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 34. Avatar for Ismail N nik March 5, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 35. Avatar for Ismail N yong February 23, 2013
 36. Avatar for Ismail N kak cik February 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 18, 2013
 37. Avatar for Ismail N angah February 14, 2013
 38. Avatar for Ismail N wawa February 9, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 9, 2013
 39. Avatar for Ismail N farezwaniza February 8, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 9, 2013
 40. Avatar for Ismail N che azman January 30, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 31, 2013
 41. Avatar for Ismail N diana January 30, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 30, 2013
 42. Avatar for Ismail N piqa December 30, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 30, 2012
 43. Avatar for Ismail N miss eye December 29, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 30, 2012
 44. Avatar for Ismail N saiful December 21, 2012
 45. Avatar for Ismail N Zairi December 10, 2012
 46. Avatar for Ismail N Angle December 6, 2012
 47. Avatar for Ismail N zulaikha December 6, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 6, 2012
 48. Avatar for Ismail N candy October 25, 2012
 49. Avatar for Ismail N fadli October 2, 2012
 50. Avatar for Ismail N mal September 29, 2012
 51. Avatar for Ismail N Zziee September 17, 2012
 52. Avatar for Ismail N Tan Hsiao Fong September 15, 2012
 53. Avatar for Ismail N zura September 14, 2012
 54. Avatar for Ismail N Sharudin Kamarudin September 12, 2012
 55. Avatar for Ismail N hajar September 12, 2012
 56. Avatar for Ismail N muhamad adam September 9, 2012
 57. Avatar for Ismail N Ms Yap August 30, 2012
 58. Avatar for Ismail N ahin2960 July 11, 2012
 59. Avatar for Ismail N Tessa July 6, 2012
 60. Avatar for Ismail N jim June 1, 2012
 61. Avatar for Ismail N jagindas May 16, 2012
 62. Avatar for Ismail N Apis April 19, 2012
 63. Avatar for Ismail N aimannajmy April 10, 2012
 64. Avatar for Ismail N akubiomed April 9, 2012
 65. Avatar for Ismail N siti murni April 9, 2012