Samsung Galaxy s5

Undang-Undang Buruh – Cuti Umum

101 Flares Twitter 2 Facebook 95 Google+ 4 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 LinkedIn 0 101 Flares ×

Walaupun terdapatnya banyak cuti umum (Hari Kelepasan Am) yang di wartakan di bawah Akta Hari Kelepasan Am 1951 di Malaysia, namun di bawah Akta Kerja 1955, majikan TIDAK DIWAJIBKAN memberikan cuti pada setiap cuti umum yang diwartakan itu kepada pekerja mereka.

Cuti Umum

Gambar kredit kepada ssmc.com.my

Majikan boleh memilih 10 cuti sahaja sebagai cuti berbayar dalam satu tahun calendar dengan 4 darinya MESTIlah terdiri dari:-

 1. Hari Kebangsaan
 2. Hari Keputeraan YDP Agong
 3. Hari Keputeraan Raja-Raja/YDPertua Negeri atau Hari Wilayah jika pekerja bekerja di Wilayah Persekutuan
 4. Hari Pekerja

Baki enam cuti lagi boleh dipilih oleh majikan mengikut budi bicara mereka. Akan tetapi majikan wajib memberitahu pekerja melalui satu notis yang dipamerkan di tempat kerja sebelum bermulanya tahun kalendar yang baru.

Cuti Tambahan

Satu lagi cuti tambahan adalah di bawah Seksyen 60D (1) (b) Akta Kerja 1955  iaitu:

“pada mana-mana hari yang diumumkan sebagai hari kelepasan am di bawah Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan Am 1951“.

Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan Am 1951 ini merujuk kepada cuti mengejut yang diberikan oleh kerajaan yang belum di wartakan. Contohnya: tiba-tiba kerajaan memberi cuti khas untuk pertabalan raja-raja atau cuti khas bila negara cemerlang dalam Sukan Olimpik.  Cuti ini adalah TAMBAHAN kepada 10 cuti di bawah Seksyen 60D (1) (a) di atas. Namun, majikan boleh mengantikan cuti khas ini dengan mana-mana hari lain jika mahu.

Section 8 Holiday Act 1951

“The Minister may, by notification in the Gazette or in such other manner as he thinks fit, appoint in respect of West Malaysia or the Federal Territory or, after consultation with the State Authority, in respect of a State, a day to be observed as a public holiday or a bank holiday in addition to or in substitution for any of the days mentioned in the Schedules and thereupon this Act shall in West Malaysia, or in the Federal Territory, or in the State in respect of which a day is appointed to be observed as a holiday as aforesaid be applicable to such day in the manner as if the said day has been mentioned in the First Schedule or the Second Schedule,as the case may be.”

Nota: Jika majikan ingin memberikan lebih dari 10 hari cuti setahun kalendar atau memberikan cuti pada semua hari-hari kelepasan am yang di wartakan, maka terpulanglah kepada majikan. Akta Kerja hanya mengenakan syarat MINIMA SAHAJA. Majikan yang ingin memberikan faedah yang lebih kepada pekerja amat digalakkan :D

Bolehkah Majikan Meminta Pekerja Berkerja Pada Hari Kelepasan Am Atau Cuti Umum Ini?

Walaupun majikan telah menetapkan hari-hari cuti yang pekerja layak mendapat cuti berbayar, namun ini tidak bermakna majikan tidak boleh meminta pekerja BERKERJA PADA HARI KELEPASAN AM tersebut. Namun, jika pekerja pada hari cuti umum (kelepasan am), maka pekerja layak mendapat upah yang lebih tinggi mengikut kadar minima yang ditetapkan oleh Akta Kerja 1955.

Seksyen 60 D (3) (a) Akta Kerja 1955:

Walau apa pun subseksyen (1), (1A) dan (1B) mana-mana pekerja boleh dikhendaki oleh majikannya bekerja pada mana-mana hari kelepasan berbayar yang ia berhak di bawah subseksyen tersebut dan dalam keadaan tersebut ia hendaklah, sebagai tambahan kepada bayaran hari kelepasan yang ia berhak mendapat bagi hari tersebut:

(i) dalam hal pekerja yang diambil bekerja secara bulanan, mingguan, harian dan jam atau lain-lain kadar bayaran yang serupa dibayardua hari upah pada kadar biasa; atau

(ii) dalam hal pekerja yang diambil bekerja atas kadar ikut kerja, dibayar dua kali ganda kadar biasa bagi satu kerja,

tidak kira bahawa tempoh kerja yang dilakukan itu pada hari itu kurang daripada waktu-waktu kerja yang normal.

Nota: Untuk kadar OT pada hari cuti umum atau kelepasan am ini, sila rujuk entri mengenai “Kerja Lebih Masa“.

Kes: Oriental Star Lumut Park Resort Sdn Bhd v Mansor Daoh [1996] 2 ILR 1065

Fakta Kes: Di dalam kes ini, pekerja-pekerja diminta hadir berkerja pada 31hb Ogos 1994. Namun mereka tidak hadir dengan alasan 31hb Ogos adalah merupakan hari kelepasan am yang wajib diberikan kepada pekerja.

Isu: Adakah majikan boleh mengarahkan pekerja berkerja pada hari kelepasan am atau cuti umum?

Keputusan Mahkamah: Majikan boleh mengarahkan pekerja berkerja pada SEMUA hari kelepasan am berdasarkan Seksyen 60D (3) (a) DENGAN SYARAT majikan membayar upah sebagaimana yang ditetapkan pada sub-seksyen 3(a) (i) dan (ii)

Nota: Keputusan yang sama turut diberikan dalam kes: Lion Metal Industries Sdn Bhd v Metal Industry Employee’s Union [ICR Award 267/1993].

Keperluan Untuk Hadir Hari Sebelum Atau Selepas Hari Kelepasan Am

Seksyen 60 D (2) Akta Kerja 1955 menggariskan syarat-syarat hadir kerja sebelum atau selepas cuti umum sebelum pekerja berhak kepada cuti umum berbayar. Maksud ketidakhadiran di sini adalah tanpa kebenaran majikan (AWOL) dan tanpa alasan yang munasabah.

“Mana-mana pekerja yang tidak hadir kerja pada hari kerja sebelum atau selepas hari kelepasan am atau dua atau lebih hari-hari kelepasan am berturut-turut atau mana-mana hari atau hari yang digantikan kepadanya di bawah seksyen ini tanpa kebenaran terdahulu daripada majikannya adalah tidak berhak mendapat apa-apa bayaran hari kelepasan untuk hari kelepasan tersebut atau hari-hari kelepasan terturut-turut melainkan ia mempunyai alasan munasabah bagi ketidakhadiran itu”

Nota: Keperluan pada Seksyen ini:

1. Pekerja adalah TIDAK HADIR

(a) Sebelum hari kelepasan am, ATAU

(b) Selepas hari kelepasan am, ATAU

(c) 2 atau lebih hari kelepasan am secara berturut-turut

2. Tanpa kebenaran majikan

3. Tanpa alasan munasabah untuk tidak hadir

Cuti Sakit Yang Diberikan Pada Cuti Umum

Menurut Seksyen 60 D (1B), apabila cuti sakit bertindih dengan cuti umum, maka cuti umum ini hendaklah diganti. Namun, cuti ini tidaklah ‘automatik’ dan hendaklah diberi pada hari yang dipersetujui oleh majikan.

“Sekiranya mana-mana hari kelepasan am itu atau mana-mana hari lain yang digantikan kepadanya sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) atau (1A) jatuh dalam tempoh di mana pekerja sedang dalam cuti sakit atau cuti tahunan yang mana pekerja itu berhak di bawah Akta ini, atau jatuh dalam jangka masa tempoh ketidakupayaan sementara di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, majikan hendaklah memberikan hari yang lain sebagai hari kelepasan berbayar sebagai ganti baagi hari kelepasan am atau hari yang digantikan itu”

Rujuk kes: Malaysian Airline System (MAS) v Nahaza Ahmad Bin Abd Salam [1994] 1 ILR 945

Fakta Kes: Dalam kes ini pekerja diberikan cuti sakit oleh doktor dan cuti itu jatuh pada hari cuti umum. Esoknya (hari selepas cuti umum), pekerja telah tidak datang kerja dengan alasan dia layak pada cuti ganti.

Keputusan Mahakamah: Cuti ganti bukanlah sesuatu yang automatik. Ia perlu diberi pada hari yang telah dipersetujui.

“It is the finding of the court that the Claimant was not entitled to take 9th March 1989 as a replacement for the medical leave that he had obtained on the 8th which was a public holiday. Section 60D (1B) of the Employment Act 1955 does not provide that an employee can automatically take the next day in lieu of the sick leave which fell on a public holiday although it says that the company shall grant another day in substitution thereof”

Cuti Umum Jatuh Pada Hari Rehat Dan “Off Day”

Mengikut proviso pada Seksyen 60 D (1), jika hari kelepasan am jatuh pada hari rehat, maka kerja yang berikut nya hendaklah menjadi hari kelepasan am sebagai ganti.

“Dengan syarat bahawa jika mana-mana hari kelepasan am yang dirujuk di perenggan (a) dan (b) jatuh pada hari rehat maka hari bekerja berikut selepas sahaja hari rehat tersebut hendaklah menjadi hari kelepasan berbayar sebagai ganti untuk hari kelepasan am tersebut”

Contoh:

29/04/201X – Hari Kerja

30/04/201X – Hari Kerja

01/05/201X – Hari Rehat

02/05/201X – Hari Kerja

1hb Mei 201X adalah Hari Pekerja yang merupakan hari kelepasan am yang wajib di bayar. Jika pada hari tersebut adalah hari rehat maka, hari berkerja berikut (02/05/201X) hendaklah menjadi hari cuti (kelepasan am) sebagai ganti.

Bagaimana pula jika syarikat memberikan dua hari rehat seminggu? Extra Off-Day buat pekerja seminggu. Lihat contoh di bawah:

30/04/201X – Hari Kerja

01/05/201X – Off Day

02/05/201X – Hari Rehat

03/05/201X – Hari Kerja

Jika Hari Pekerja jatuh pada ‘off  day‘ pekerja, maka bilakah cuti ganti (jika ada) bagi pekerja memandangkan 02/05/201X pekerja masih bercuti iaitu Hari Rehat pekerja?

Oleh kerana Seksyen 60 D (1) menggunakan perkataan ‘hari kerja berikutnya‘, maka 02/05/201X tidak boleh digunakan sebagai cuti ganti hari kelepasan am. Oleh itu cuti ganti harus jatuh pada 03/05/201X.

Kerja Pada Hari Cuti Umum (Kelepasan Am)

Sekiranya pekerja berkerja pada hari kelepasan am, maka dia berhak kepada bayaran tambahan selain dari upahnya pada hari tersebut.

(i) dalam hal pekerja yang diambil bekerja secara bulanan, mingguan, harian dan jam atau lain-lain kadar bayaran yang serupa dibayardua hari upah pada kadar biasa; atau

(ii) dalam hal pekerja yang diambil bekerja atas kadar ikut kerja, dibayar dua kali ganda kadar biasa bagi satu kerja,

tidak kira bahawa tempoh kerja yang dilakukan itu pada hari itu kurang daripada waktu-waktu kerja yang normal.

Contoh:

 • En. Maza bekerja di Syarikat DLSL.
 • Kadar upah harian nya adalah RM 80 sehari.
 • 1hb Mei adalah Hari Pekerja. Namun, atas sebab-sebab kecemasan En Maza diminta oleh majikannya berkerja pada hari tersebut.
 • Kerja-kerja disiapkan oleh En Maza dalam masa tidak sampai 2 jam.
 • Oleh kerana tiada tugas lain yang perlu disiapkan, En. Maza dibenarkan pulang oleh majikannya.

Soalan: Berapakah yang wajib dibayar oleh Sykt DLSL kepada En Maza bagi kerja-kerja pada 1hb Mei itu?

Jawapan: Di bawah Seksyen 60 D (30) (a) Akta Kerja 1955 Sykt. DLSL wajib membayar En. Maza upah hari tersebut dan dua kali upah tambahan biarpun dia cuma berkerja tak sampai 2 jam. Seksyen ini tidak menyebut berapa jam dia perlu bekerja. Oleh itu, asalkan dia bekerja, dia layak mendapat bayaran 1 + 2 bagi kerja pada hari kelepasan am. Oleh itu pada 1hb Mei, En Maza perlu di bayar RM 80 + RM 80 x 2 = RM RM 240.

- Undang-Undang Buruh – Cuti Umum

About the author: I am lifestyle blogger cum internet marketer, who has been blogging and writing since the day the Web 2.0 was created. I love sports and traveling, and am addicted to coffee and Man Utd. I enjoy putting passion and personality into each website designed.

Thesis Theme for WordPress

Comments on this entry are closed.

 • adakah majikan wajib memberikan cuti ehsan kepada pekerja? contohnya kejadian banjir di kuantan baru-baru ini. ramai pekerja tidak dapat bertugas kerana rumah ditenggelami air. jika wajib, berapa hari minimum cuti ehsan setiap tahun kalendar? terima kasih.

 • Sedia maklum bahawa antara 10 hari cuti umum yang wajib adalah Hari Keputeraan Sultan. Jika syarikat ingin mengadakan aktiviti bersukan contohnya pada hari cuti umum tersebut, perlukah majikan meminta persetujuan dari mana2 pihak.

 • sy nak tanye sykt tmpat sy berkerja memberi cuti am sebanyak 13…tetapi tidak mengambil cuti Hol Almarhum Sultan lskandar *”.. dan apa mksd dua simbul terakhir (*”) wajib cuti atau mcm mna…

  • Hari Hol Almarhum Sultan lskandar tidak di wajibkan utk diiktiraf sebagai cuti umum. Cuma hari keputeraan Sultan sahaja. Rujuk kembali artikel di atas. Terima kasih.

 • Hi, saya nak tanya..syarikat tempat saya bekerja ni setiap tahun ada cuti tahunan 14 hari dan cuti mingguan 1 hari. tetapi kalau cuti umum seperti hari pekerja, hari raya qurban dan hari merdeka majikan saya TIDAK memberi cuti/atau cuti ganti dan juga TIDAK membayar double pay. adakah saya boleh membuat aduan ke jabatan buruh?

  Terima Kasih.

  • Hari Pekerja WAJIB diberikan cuti dan jika di minta bekerja perlu di bayar mengikut kadar yang ditetapkan. Hari-hari cuti umum yang lain, sila baca artikel di atas.

   Anda boleh menghubungi pejabat JTK berdekatan untuk sebarang bantuan. Terima kasih.

 • pertanyaan tuan. bolehkan majikan mengarahkan pekerja kerja lebih masa tidak di bayar dengan upah tetapi di gantikan dengan cuti? biasanya diamalkan di sektor perhotelan. terima kasih

  • Bergantung kepada pada berapa gaji basic anda. Ini kerana pekerja yg gajinya melebihi RM 2,000 tidak dilindungi oleh Akta dan banyak majikan mengamalkan sistem ganti cuti dari membayar OT.

 • Saya nak tye, sy mule bekerja di sini pd 8/3/12. sekrg sy masih bekerja lg disini. Cuti tahunan sebanyak 11 hari tlh diberikan. (lebih dr 1 tahun dan krg dr 2 thn). skrg br sy tahu mengenai polisi syarikat yg pekerja hanya layak untuk cuti tahunan selama 1 hari unt setiap bulan. jika dlm bln itu pekerja megambil cuti sebanyak 3 hari, 2 hari akan menjadi unpaid leave dan 1 hari shj layak sbg cuti tahunan. walaupun cuti pekerja masih terkumpul sebanyak 5 hari dlm tahun itu. Adakah ini benar tertakhluk di dalam akta?

  • cuti tersebut dikira mengikut earn setiap bulan (pro-rate). ianya bergantung kepada polisi syarikat dan tidak dilarang di dalam akta. company tempat saya bekerja pun mengamalkan sistem seperti itu di mana setiap bulan pekerja hanya boleh mengambil 1 atau 2 hari cuti sahaja dalam sebulan. jika ingin mengambil cuti lebih dari apa yg earn dlm bulan itu, advance leave must be applied and will deduct your annual leave. jika tidak, gaji akan ditolak dan cuti dikira sebagai unpaid leave.

 • saya nak bertanya…11 Oktober 2013 merupakan cuti umum untuk negeri Melaka sempena sambutan Hari Yang Dipertua Negeri Melaka..tapi pihak majikan telah meminda tarikh cuti umum tersebut kpd 12 Oktober 2013.bukan kah 5hari cuti umum yg wajib majikan patuhi?adakah tindakan majikan saya ni mengikut akta buruh 1955/akta cuti umum 1951?minta penjelasan segera..

  • Ya, ia tidak boleh dipinda ke tarikh lain. Hanya cuti tambahan sahaja boleh dipinda ke hari lain.