Undang-Undang Buruh | Upah Atau Gaji

2 votes

Akta-Pekerjaan-1955

english itu mudah

Adalah menjadi suatu lumrah hidup manusia bahawa kita bekerja untuk mencari rezeki. Rezeki yang diperolehi biasanya dalam bentuk makanan, barangan atau dalam zaman ini lebih berbentuk wang atau upah (gaji). Seperti yang diterangkan, Akta yang mengawalselia faedah-faedah pekerja adalah Akta Pekerjaan 1955.

Di Sabah dan Sarawak pula terdapat Ordinan yang hampir serupa dan peruntukan-peruntukan berkaitan upah ada dinyatakan dalam perundangan-perundangan ini.

Akta Pekerjaan 1955 mahupun Ordinan Buruh yang lain tidak mengariskan soal UPAH MINIMA.

Namun, ia mengandungi peruntukan-peruntukan lain yang berkaitan dengan upah yang boleh membantu pekerja dari dieksploitasi oleh majikan. Antara peruntukan-peruntukan tersebut termasuklah soal tempoh upah, masa pembayaran upah, pendahuluan upah, keutamaan upah, potongan terhadap upah dan cara pembayaran upah.

Rujuk Bahagian III, IV, V dan VI pada Akta Pekerjaan 1955.

Maksud Upah Di Bawah Akta Pekerjaan 1955:

Seksyen 2 (Tafsiran):

“upah” ertinya upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengikut kontrak perkhidmatannya tetapi tidak termasuk –

(a) nilai mana-mana mana-mana tempat tinggal atau bekalan apa-apa makanan, minyak, lampu atau air atau rawatan perubatan atau mana-mana kemudahan atau perkhidmatan yang diluluskan;

(b)   apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan sendiri kepada mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan pekerja, skim pemberhentian kerja, mengurangkan pekerja, penamatan, rentikan sementara atau skim persaraan, skim jimat-cermat atau mana-mana kumpulan wang lain atau skim yang ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja.

(c)    apa-apa elaun perjalanan atau nilai apa-apa konsesi perjalanan;

(d)  apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untuk menanggung perbelanjaan-perbelanjaan khas yang diperlukan olehnya kerana jenis perkerjaannya;

(e)  apa-apa ganjaran yang kena dibayar atas pemberhentiaan atau persaraan; atau

(f) apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari apa-apa bonus tahunan.

Tempoh Dan Masa Pembayaran Upah

Seksyen 18 Akta Pekerjaan mewajibkan majikan agar membayar upah pekerja sekurang-kurangnya sekali bagi setiap satu bulan.

Majikan boleh membayar lebih kerap namun tidak boleh kurang dari apa yang telah ditetapkan. Tempoh itu tidak semestinya mengikut bulan kalendar.

Majikan boleh membayar bagi tempoh kerja 15hb hingga 14hb bulan seterusnya sebagai contoh atau bagi tempoh kerja 10hb hingga 9hb bulan seterusnya.

Namun, setelah tempoh dan masa pembayaran itu telah ditetapkan, majikan HENDAKLAH membayar upah TIDAK LEWAT dari 7 hari selepas tempoh itu berakhir [Seksyen 19 Akta Pekerjaan 1955] kecuali jika majikan dapat memuaskan hati Ketua Pengarah (Jabatan Tenaga Kerja) yang pembayaran itu tidak dapat dibuat atas sebab-sebab yang munasabah.

Menurut Seksyen 25 (1) pula, bayaran gaji hendaklah dibuat dalam NILAI YANG SAH.

Ini bermakna di Malaysia, upah hendaklah di bayar dalam RINGGIT MALAYSIA.

Ia juga hendaklah dibayar dalam bentuk TUNAI, namun Seksyen 25A pula membenarkan upah dibayar dalam bentuk cek atau ke dalam akaun bank pekerja, tertakluk kepada kebenaran pekerja.

Pekerja boleh menarik balik persetujuan ini dengan member notis 4 minggu dengan ALASAN YANG MUNASABAH.

Pendahuluan Upah

Terdapat majikan-majikan terutamanya yang pekerja mereka berpendapatan amat rendah seperti di tapak-tapak binaan memberikan wang pendahuluan bagi pekerja mereka.

Walaupun ini dibenarkan oleh Akta, namun  Seksyen 22 Akta Pekerjaan 1955 ada menyatakan bahawa majikan TIDAK BOLEH dalam mana-mana satu bulan memberi pendahuluan pada pekerja MELEBIHI JUMLAH UPAH yang diperolehi oleh pekerja itu pada bulan sebelumnya kecuali:

a)    bagi membolehkannya membeli, membina atau membaiki sebuah rumah;

b)    bagi membolehkannya membeli tanah;

c)    bagi membolehkannya membeli ayam itik;

d)   bagi membolehkannya membeli sebuah motokar, motorsikal atau basikal;

da) bagi membolehkannya membeli syer perniagaan majikan itu yang ditawarkan untuk jualan oleh majikan itu;

e)   bagi mana-mana tujuan lain:

(Rujuk Seksyen 22 (e) (i), (ii) dan (iii) – yang mana permohonan dibuat dan kebenaran bertulis dari Ketua Pengarah telah diperolehi.

Keutamaan Upah

Setiap majikan mesti membayar upah pada pekerjanya apabila kerja tersebut telah selesai (Rujuk Seksyen 15 (1) Akta Pekerjaan 1955).

Kegagalan berbuat demikian adalah satu perlanggaran pada terma kontrak. Mengikut Seksyen 31 pula, jika harta majikan atau orang yang bertanggungjawab membayar upah pekerja dijual dengan perintah mahkamah atau wang mereka dibekukan, pihak mahkamah akan memastikan mana-mana wang yang perlu dibayar kepada pekerja empat bulan upah dibayar lebih dahulu sebelum bayaran kepada mana-mana pemiutang bercagar dibuat.

Akta-Pekerjaan-1955-b

Potongan Terhadap Upah

Potongan terhadap upah TIDAK  BOLEH DI BUAT SESUKA HATI MAJIKAN dan perlu mengikuti peruntukan Akta Pekerjaan 1955.

Menurut Seksyen 24 Akta Pekerjaan 1955, majikan dibenarkan membuat potongan terhadap upah dalam keadaan-keadaan yang berikut:

a)   Potongan-potongan hingga setakat apa-apa bayaran lebih yang dibuat atas kesilapan majikan dalam masa tiga bulan sebelum itu; [Contoh: A menerima gaji sebanyak RM 1,300 atas kesilapan majikannya dari bulan Januari hingga Mei 2011. Gaji A sebenarnya hanyalah RM 1,100 sahaja. Pada bulan Jun, majikan A tersedar akan kesilapan mereka itu lalu ingin membuat potongan kepada gaji A. Berdasarkan peruntukan pada Seksyen 24, majikan A hanya boleh memotong sehingga 3 bulan ke belakang sahaja iaitu Mac, April dan Mei sahaja. Potongan bagi kesilapan bulan Januari dan Februari adalah tidak dibenarkan dan salah di sisi undang-undang.

b)  Potongan-potongan bagi indemniti yang perlu dibayar oleh pekerja kepada majikan di bawah seksyen 13 (1); [indemniti yang perlu dibayar kepada majikan jika pekerja menamatkan kontrak perkhidmatan di bawah Seksyen 13 (1) Akta Pekerjaan 1955]

c)  Potongan-potongan bagi mendapatkan balik pendahuluan upah yang dibuat di bawah Seksyen 22 dengan tiada faedah yang dikenakan; dan

d) Potongan yang dibenarkan oleh undang-undang bertulis yang lain. [Contohnya: Caruman KWSP, PERKESO dan LHDN]

Di bawah Seksyen 24 (3) pula, majikan boleh membuat potongan upah bagi hal-hal di bawah tertakluk kepada PERMINTAAN BERTULIS dari pekerja:

a)      potongan-potongan berkenaan bayaran kepada sesuatu kesatuan sekerja berdaftar atau koperasi dan persatuan pinjaman untuk apa-apa yuran, ansuran dan faedah atau lain-lain hutang;

b)    potongan-potongan berkenaan dengan apa-apa bayaran bagi apa-apa syer perniagaan majikan yang ditawarkan pada pekerja.

Seterusnya Seksyen 24 (4) Akta Pekerjaan 1955 pula mengariskan potongan-potongan yang tidak boleh dibuat kecuali atas permintaan bertulis pekerja bersama kebenaran bertulis Ketua Pengarah iaitu:

a)   potongan-potongan untuk pembayaran skim pencen, dana simpanan, skim kebajikan pekerja, skim insurans dan lain-lain bayaran faedah pekerja;

b)     potongan-potongan untuk pembayaran semula pendahuluan upah yang dibuat kepada pekerja di bawah Seksyen 22 dimana faedah dikenakan;

c)      potongan-potongan berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga bagi pihak pekerja; [Contohnya: bayaran balik pinjaman bank atau bayaran kepada Tabung Haji dan ASB].

d)     potongan-potongan berkenaan bayaran bagi pembelian apa-apa barang perniagaan majikan;

e)     potongan-potongan berkenaan bayaran bagi sewa tempat tinggal dan kos perkhidmatan, makanan dan minuman yang disediakan oleh majikan kepada pekerja di atas permintaan pekerja atau di bawah terma perkhidmatan. [Ketua Pengarah perlu berpuas hati bahawa ianya adalah bagi faedah pekerja].

Seksyen 24 (6) Akta Pekerjaan 1955 – membenarkan majikan membuat potongan terhadap bayaran bagi bahan makanan, bekalan atau barangan lain yag dibeli secara kredit oleh pekerja dari Pertubuhan Koperasi Berdaftar atas permintaan bertulis pekerja dan persetujuan Pengurus Kedai Koperasi.

Seksyen 24 (7) Akta Pekerjaan 1955 – Ketua Pengarah boleh membenarkan mana-mana potongan lain yang dirasakan perlu.

Seksyen 24 (8) dan (9) Akta Pekerjaan 1955 pula menyatakan jumlah besar kesemua potongan TIDAK BOLEH MELEBIHI 50% upah pekerja sebulan (tertakluk pada proviso pada seksyen ini).

Lain-Lain Peruntukan Berkaitan Dengan Upah Dalam Akta Pekerjaan 1955

Seksyen 28 mengariskan beberapa perkara mengenai CARA PEMBAYARAN UPAH. Antaranya, majikan TIDAK DIBENARKAN membayar gaji pekerjanya di kedai minuman keras, tempat hiburan atau stor jualan runcit dan sebagainya.

Di bawah peruntukan pada Seksyen 26 pula, majikan tidak boleh mengenakan apa-apa syarat kepada pekerjanya berhubung cara perbelanjaan terhadap upah yang dibayar. Terpulang kepada pekerja bagaimana hendak membelanjakan wang upah yag diterima olehnya.

Seksyen 29 membenarkan majikan membekalkan pekerja-pekerja nya dengan makanan, rumah, minyak, letrik, air dan perkidmatan perubatan atau mana-mana kemudahan yang diluluskan sebagai tambahan kepada upah

Akta Pekerjaan 1955 memastikan kebajikan pekerja-pekerja terjaga dengan sebaiknya. Oleh kerana upah merupakan satu perkara yang amat PENTING kepada pekerja, maka Bahagian III, IV, V dan VI pada Akta Pekerjaan 1955 telah digubal dan mengariskan secara terperinci bagi melindungi pekerja-pekerja. Namun, harus saya ingatkan kembali, sebarang ketidakpuashati atau lapuran mengenai perlanggaran statut ini perlu dilakukan pada saluran yang betul. Saya nasihatkan pekerja-pekerja mendapatkan nasihat pegawai-pegawai di Jabatan Tenaga Kerja jika terdapat sebarang kemusykilan atau keraguan pada tindak taduk majikan anda.

SENARAI PENUH ARTIKEL UNDANG-UNDANG BURUH >>KLIK DI SINI<<

soalan

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N Ismail N September 16, 2014
 2. Avatar for Ismail N Alfred Yeo September 15, 2014
 3. Avatar for Ismail N Norams September 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Norams September 9, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N September 10, 2014
 4. Avatar for Ismail N izham September 8, 2014
  • Avatar for Ismail N izham September 8, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N September 10, 2014
 5. Avatar for Ismail N Crister Lawrence August 31, 2014
 6. Avatar for Ismail N Sha August 31, 2014
 7. Avatar for Ismail N Adinda August 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 30, 2014
 8. Avatar for Ismail N haikal August 28, 2014
  • Avatar for Ismail N haikal August 28, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N August 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 29, 2014
   • Avatar for Ismail N haikal August 30, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 30, 2014
 9. Avatar for Ismail N muni August 27, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 27, 2014
 10. Avatar for Ismail N OrangMisteri August 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 26, 2014
 11. Avatar for Ismail N MisteriOrang August 22, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 24, 2014
 12. Avatar for Ismail N Zureen August 20, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 21, 2014
 13. Avatar for Ismail N mi August 19, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 20, 2014
   • Avatar for Ismail N mi August 27, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 28, 2014
 14. Avatar for Ismail N MD FAHMI BIN ZAINAL ABIDIN August 17, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 17, 2014
 15. Avatar for Ismail N whyda August 13, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 13, 2014
   • Avatar for Ismail N sam August 14, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 15, 2014
   • Avatar for Ismail N syah August 20, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 21, 2014
 16. Avatar for Ismail N jason August 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 13, 2014
 17. Avatar for Ismail N Kakitangan sarawak August 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 8, 2014
 18. Avatar for Ismail N Nifa August 5, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 19. Avatar for Ismail N eja August 5, 2014
 20. Avatar for Ismail N eja August 5, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 21. Avatar for Ismail N yue July 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
   • Avatar for Ismail N yue August 10, 2014
 22. Avatar for Ismail N afiq July 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
 23. Avatar for Ismail N wawa July 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
  • Avatar for Ismail N wawa July 24, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
 24. Avatar for Ismail N Asia Jalaludin July 22, 2014
 25. Avatar for Ismail N amira July 20, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 22, 2014
 26. Avatar for Ismail N zura July 18, 2014
  • Avatar for Ismail N amira July 20, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 21, 2014
 27. Avatar for Ismail N saa July 15, 2014
 28. Avatar for Ismail N ida July 15, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
 29. Avatar for Ismail N aini July 14, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 15, 2014
 30. Avatar for Ismail N rickson July 13, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 14, 2014
 31. Avatar for Ismail N irwan July 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
 32. Avatar for Ismail N anie July 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 7, 2014
  • Avatar for Ismail N teoh July 13, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N July 14, 2014
 33. Avatar for Ismail N mohd hafiz bin zakaria January 10, 2014
 34. Avatar for Ismail N Fahrul September 27, 2013
 35. Avatar for Ismail N azmahanim August 30, 2013
 36. Avatar for Ismail N ree June 7, 2013
 37. Avatar for Ismail N aslinda May 10, 2013
 38. Avatar for Ismail N louis April 29, 2013
 39. Avatar for Ismail N Posh April 21, 2013
 40. Avatar for Ismail N anndriyanto April 15, 2013
 41. Avatar for Ismail N Mohamad Ismail April 13, 2013
 42. Avatar for Ismail N Kecik April 11, 2013
  • Avatar for Ismail N Kecik April 11, 2013
 43. Avatar for Ismail N Mohd Rashid Abdullah April 5, 2013
 44. Avatar for Ismail N NADIA AHMAD April 3, 2013
 45. Avatar for Ismail N iarus April 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain April 3, 2013
 46. Avatar for Ismail N luna tihsha April 1, 2013
 47. Avatar for Ismail N Rose March 28, 2013
 48. Avatar for Ismail N Salmi March 28, 2013
 49. Avatar for Ismail N Elaine March 27, 2013
 50. Avatar for Ismail N emealy bin sahari March 27, 2013
 51. Avatar for Ismail N Elaine March 25, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 26, 2013
  • Avatar for Ismail N Elaine March 27, 2013
   • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 28, 2013
 52. Avatar for Ismail N hendrik March 23, 2013
 53. Avatar for Ismail N am March 21, 2013
 54. Avatar for Ismail N nurul March 17, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 18, 2013
 55. Avatar for Ismail N Zahara March 14, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 19, 2013
 56. Avatar for Ismail N sam March 6, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 57. Avatar for Ismail N fauziah bahari March 2, 2013
 58. Avatar for Ismail N LTC March 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
 59. Avatar for Ismail N alin March 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
   • Avatar for Ismail N alin March 2, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 3, 2013
     • Avatar for Ismail N alin March 5, 2013
 60. Avatar for Ismail N mohd zulkifli bin zahari February 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 28, 2013
   • Avatar for Ismail N mohd zulkifli bin zahari March 1, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
 61. Avatar for Ismail N Harith February 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 28, 2013
 62. Avatar for Ismail N Jahney February 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 28, 2013
 63. Avatar for Ismail N faizal February 20, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 20, 2013
   • Avatar for Ismail N faizal February 26, 2013
 64. Avatar for Ismail N Ponnoy February 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 18, 2013
 65. Avatar for Ismail N shafinaz February 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 17, 2013
 66. Avatar for Ismail N sabahan concern February 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 17, 2013
 67. Avatar for Ismail N anna February 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 17, 2013
 68. Avatar for Ismail N concerned wife February 10, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 10, 2013
 69. Avatar for Ismail N pekerja ladang. February 8, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 9, 2013
 70. Avatar for Ismail N pekerja ladang. February 8, 2013
 71. Avatar for Ismail N angah February 7, 2013
 72. Avatar for Ismail N angah February 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 7, 2013
 73. Avatar for Ismail N Ain86 February 6, 2013
 74. Avatar for Ismail N stonejar February 6, 2013
 75. Avatar for Ismail N stonejar February 6, 2013
 76. Avatar for Ismail N paip panjang February 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 1, 2013
 77. Avatar for Ismail N paip panjang February 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 1, 2013
 78. Avatar for Ismail N salmone January 29, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 29, 2013
   • Avatar for Ismail N salmone February 2, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 2, 2013
 79. Avatar for Ismail N NURUL IZZATI January 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 29, 2013
   • Avatar for Ismail N NURUL IZZATI January 29, 2013
 80. Avatar for Ismail N tengku kay January 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 29, 2013
 81. Avatar for Ismail N masz001 January 17, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 17, 2013
 82. Avatar for Ismail N Rohaidzad Osman January 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 15, 2013
 83. Avatar for Ismail N Noreen January 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 15, 2013
 84. Avatar for Ismail N Nor January 6, 2013
 85. Avatar for Ismail N ida January 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 3, 2013
 86. Avatar for Ismail N ida January 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 3, 2013
 87. Avatar for Ismail N nor January 2, 2013
 88. Avatar for Ismail N roslee January 2, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 2, 2013
 89. Avatar for Ismail N LIN December 29, 2012
 90. Avatar for Ismail N nurul aida December 26, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 28, 2012
 91. Avatar for Ismail N atin December 24, 2012
 92. Avatar for Ismail N Sukhairi TSS METAL INDUSTRY (M) SDN. BHD. December 24, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 24, 2012
 93. Avatar for Ismail N JUN YU PRECISION ENGINEERING SDN BHD - TAN GH December 18, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 18, 2012
 94. Avatar for Ismail N Iqa December 18, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 18, 2012
 95. Avatar for Ismail N mimie December 17, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 17, 2012
 96. Avatar for Ismail N Angel December 17, 2012
 97. Avatar for Ismail N me December 12, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 12, 2012
 98. Avatar for Ismail N hamdan December 7, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 7, 2012
 99. Avatar for Ismail N kalaivani November 20, 2012
 100. Avatar for Ismail N elly November 6, 2012
 101. Avatar for Ismail N noraini sakawi November 5, 2012
 102. Avatar for Ismail N mazirah mohammad October 16, 2012
 103. Avatar for Ismail N tt October 11, 2012
 104. Avatar for Ismail N jessy ng October 2, 2012
 105. Avatar for Ismail N khalifa September 25, 2012
 106. Avatar for Ismail N amirolnizam bin mohamed September 6, 2012
 107. Avatar for Ismail N nurul September 3, 2012
 108. Avatar for Ismail N azmi ahmad September 2, 2012
 109. Avatar for Ismail N WENDY CHING August 29, 2012
 110. Avatar for Ismail N anis farinaz kasim August 13, 2012
 111. Avatar for Ismail N Rich July 26, 2012
 112. Avatar for Ismail N din July 7, 2012
 113. Avatar for Ismail N din July 7, 2012
 114. Avatar for Ismail N gulichester June 12, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 12, 2012
   • Avatar for Ismail N gulichester June 14, 2012
    • Avatar for Ismail N IN June 15, 2012
 115. Avatar for Ismail N Adi June 8, 2012
 116. Avatar for Ismail N RAMLA NURDIN June 5, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 8, 2012
 117. Avatar for Ismail N NOR AZURA BINTI SABRAN June 5, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 8, 2012
 118. Avatar for Ismail N zaleha Jaafar May 29, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 30, 2012
 119. Avatar for Ismail N pcb assembly May 24, 2012
 120. Avatar for Ismail N Perlu Tahu May 14, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 15, 2012
 121. Avatar for Ismail N ingin tahu May 8, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 8, 2012
 122. Avatar for Ismail N nak tau sangat May 7, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 8, 2012
 123. Avatar for Ismail N musykil May 2, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 2, 2012
 124. Avatar for Ismail N zainurin April 30, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 2, 2012
   • Avatar for Ismail N azmi ahmad September 2, 2012
 125. Avatar for Ismail N siti zaleha Sam April 19, 2012
 126. Avatar for Ismail N Rosmizi March 22, 2012
  • Avatar for Ismail N IN March 23, 2012
 127. Avatar for Ismail N zaiham March 2, 2012
 128. Avatar for Ismail N Noni February 25, 2012
 129. Avatar for Ismail N shahril nizam February 7, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 9, 2012
   • Avatar for Ismail N Posh December 27, 2012
 130. Avatar for Ismail N Muhammad Firdaus October 31, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 31, 2011
   • Avatar for Ismail N Muhammad Firdaus November 1, 2011
 131. Avatar for Ismail N ija October 25, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 26, 2011
 132. Avatar for Ismail N MEKAR June 6, 2011
 133. Avatar for Ismail N maza June 3, 2011
 134. Avatar for Ismail N Sabahan Bloggers Club June 3, 2011
  • Avatar for Ismail N IN June 3, 2011
   • Avatar for Ismail N Sabahan Bloggers Club June 4, 2011
 135. Avatar for Ismail N Princess Zezebel Lair June 3, 2011
  • Avatar for Ismail N IN June 3, 2011
 136. Avatar for Ismail N anif June 3, 2011
  • Avatar for Ismail N IN June 3, 2011