Undang-Undang Buruh – Upah Atau Gaji

Akta-Pekerjaan-1955

Adalah menjadi suatu lumrah hidup manusia bahawa kita bekerja untuk mencari rezeki. Rezeki yang diperolehi biasanya dalam bentuk makanan, barangan atau dalam zaman ini lebih berbentuk wang atau upah (gaji).

Seperti yang diterangkan, Akta yang mengawalselia faedah-faedah pekerja adalah Akta Kerja 1955.

Di Sabah dan Sarawak pula terdapat Ordinan yang hampir serupa dan peruntukan-peruntukan berkaitan upah ada dinyatakan dalam perundangan-perundangan ini.

Akta Kerja 1955 mahupun Ordinan Buruh yang lain tidak mengariskan soal UPAH MINIMA.

Namun, ia mengandungi peruntukan-peruntukan lain yang berkaitan dengan upah yang boleh membantu pekerja dari dieksploitasi oleh majikan. Antara peruntukan-peruntukan tersebut termasuklah soal tempoh upah, masa pembayaran upah, pendahuluan upah, keutamaan upah, potongan terhadap upah dan cara pembayaran upah.

Rujuk Bahagian III, IV, V dan VI pada Akta Pekerjaan 1955.Maksud Upah Di Bawah Akta Kerja 1955:

Seksyen 2 (Tafsiran):

“upah” ertinya upah pokok dan semua pembayaran lain dengan wang tunai kepada seorang pekerja bagi kerja yang dibuat mengikut kontrak perkhidmatannya tetapi tidak termasuk –

 • nilai mana-mana mana-mana tempat tinggal atau bekalan apa-apa makanan, minyak, lampu atau air atau rawatan perubatan atau mana-mana kemudahan atau perkhidmatan yang diluluskan;
 • apa-apa caruman yang dibayar oleh majikan sendiri kepada mana-mana kumpulan wang pencen, kumpulan wang simpanan pekerja, skim pemberhentian kerja, mengurangkan pekerja, penamatan, rentikan sementara atau skim persaraan, skim jimat-cermat atau mana-mana kumpulan wang lain atau skim yang ditubuhkan untuk faedah dan kebajikan pekerja.
 • apa-apa elaun perjalanan atau nilai apa-apa konsesi perjalanan;
 • apa-apa jumlah yang kena dibayar kepada pekerja untuk menanggung perbelanjaan-perbelanjaan khas yang diperlukan olehnya kerana jenis perkerjaannya;
 • apa-apa ganjaran yang kena dibayar atas pemberhentiaan atau persaraan; atau
 • apa-apa bonus tahunan atau mana-mana bahagian dari apa-apa bonus tahunan.

Tempoh Dan Masa Pembayaran Upah

Seksyen 18 Akta Pekerjaan mewajibkan majikan agar membayar upah pekerja sekurang-kurangnya sekali bagi setiap satu bulan.

Majikan boleh membayar lebih kerap namun tidak boleh kurang dari apa yang telah ditetapkan. Tempoh itu tidak semestinya mengikut bulan kalendar.

Majikan boleh membayar bagi tempoh kerja 15hb hingga 14hb bulan seterusnya sebagai contoh atau bagi tempoh kerja 10hb hingga 9hb bulan seterusnya.

Namun, setelah tempoh dan masa pembayaran itu telah ditetapkan, majikan HENDAKLAH membayar upah TIDAK LEWAT dari 7 hari selepas tempoh itu berakhir [Seksyen 19 Akta Kerja 1955] kecuali jika majikan dapat memuaskan hati Ketua Pengarah (Jabatan Tenaga Kerja) yang pembayaran itu tidak dapat dibuat atas sebab-sebab yang munasabah.

Menurut Seksyen 25 (1) pula, bayaran gaji hendaklah dibuat dalam NILAI YANG SAH.

Ini bermakna di Malaysia, upah hendaklah di bayar dalam RINGGIT MALAYSIA.

Ia juga hendaklah dibayar dalam bentuk TUNAI, namun Seksyen 25A pula membenarkan upah dibayar dalam bentuk cek atau ke dalam akaun bank pekerja, tertakluk kepada kebenaran pekerja.

Pekerja boleh menarik balik persetujuan ini dengan member notis 4 minggu dengan ALASAN YANG MUNASABAH.

Pendahuluan Upah

Terdapat majikan-majikan terutamanya yang pekerja mereka berpendapatan amat rendah seperti di tapak-tapak binaan memberikan wang pendahuluan bagi pekerja mereka.

Walaupun ini dibenarkan oleh Akta, namun  Seksyen 22 Akta Pekerjaan 1955 ada menyatakan bahawa majikan TIDAK BOLEH dalam mana-mana satu bulan memberi pendahuluan pada pekerja MELEBIHI JUMLAH UPAH yang diperolehi oleh pekerja itu pada bulan sebelumnya kecuali:

a)    bagi membolehkannya membeli, membina atau membaiki sebuah rumah;

b)    bagi membolehkannya membeli tanah;

c)    bagi membolehkannya membeli ayam itik;

d)   bagi membolehkannya membeli sebuah motokar, motorsikal atau basikal;

da) bagi membolehkannya membeli syer perniagaan majikan itu yang ditawarkan untuk jualan oleh majikan itu;

e)   bagi mana-mana tujuan lain:

(Rujuk Seksyen 22 (e) (i), (ii) dan (iii) – yang mana permohonan dibuat dan kebenaran bertulis dari Ketua Pengarah telah diperolehi.

Keutamaan Upah

Setiap majikan mesti membayar upah pada pekerjanya apabila kerja tersebut telah selesai (Rujuk Seksyen 15 (1) Akta Pekerjaan 1955).

Kegagalan berbuat demikian adalah satu perlanggaran pada terma kontrak.

Mengikut Seksyen 31 pula, jika harta majikan atau orang yang bertanggungjawab membayar upah pekerja dijual dengan perintah mahkamah atau wang mereka dibekukan, pihak mahkamah akan memastikan mana-mana wang yang perlu dibayar kepada pekerja empat bulan upah dibayar lebih dahulu sebelum bayaran kepada mana-mana pemiutang bercagar dibuat.

Akta-Pekerjaan-1955-b

Potongan Terhadap Upah

Potongan terhadap upah TIDAK  BOLEH DI BUAT SESUKA HATI MAJIKAN dan perlu mengikuti peruntukan Akta Pekerjaan 1955.

Menurut Seksyen 24 Akta Pekerjaan 1955, majikan dibenarkan membuat potongan terhadap upah dalam keadaan-keadaan yang berikut:

 • Potongan-potongan hingga setakat apa-apa bayaran lebih yang dibuat atas kesilapan majikan dalam masa tiga bulan sebelum itu; [Contoh: A menerima gaji sebanyak RM 1,300 atas kesilapan majikannya dari bulan Januari hingga Mei 2011. Gaji A sebenarnya hanyalah RM 1,100 sahaja. Pada bulan Jun, majikan A tersedar akan kesilapan mereka itu lalu ingin membuat potongan kepada gaji A. Berdasarkan peruntukan pada Seksyen 24, majikan A hanya boleh memotong sehingga 3 bulan ke belakang sahaja iaitu Mac, April dan Mei sahaja. Potongan bagi kesilapan bulan Januari dan Februari adalah tidak dibenarkan dan salah di sisi undang-undang.
 • Potongan-potongan bagi indemniti yang perlu dibayar oleh pekerja kepada majikan di bawah seksyen 13 (1); [indemniti yang perlu dibayar kepada majikan jika pekerja menamatkan kontrak perkhidmatan di bawah Seksyen 13 (1) Akta Kerja 1955]
 • Potongan-potongan bagi mendapatkan balik pendahuluan upah yang dibuat di bawah Seksyen 22 dengan tiada faedah yang dikenakan; dan
 • Potongan yang dibenarkan oleh undang-undang bertulis yang lain. [Contohnya: Caruman KWSP, PERKESO dan LHDN]

Di bawah Seksyen 24 (3) pula, majikan boleh membuat potongan upah bagi hal-hal di bawah tertakluk kepada PERMINTAAN BERTULIS dari pekerja:

 • potongan-potongan berkenaan bayaran kepada sesuatu kesatuan sekerja berdaftar atau koperasi dan persatuan pinjaman untuk apa-apa yuran, ansuran dan faedah atau lain-lain hutang;
 • potongan-potongan berkenaan dengan apa-apa bayaran bagi apa-apa syer perniagaan majikan yang ditawarkan pada pekerja.

Seterusnya Seksyen 24 (4) Akta Kerja 1955 pula mengariskan potongan-potongan yang tidak boleh dibuat kecuali atas permintaan bertulis pekerja bersama kebenaran bertulis Ketua Pengarah iaitu:

 • potongan-potongan untuk pembayaran skim pencen, dana simpanan, skim kebajikan pekerja, skim insurans dan lain-lain bayaran faedah pekerja;
 • potongan-potongan untuk pembayaran semula pendahuluan upah yang dibuat kepada pekerja di bawah Seksyen 22 dimana faedah dikenakan;
 • potongan-potongan berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga bagi pihak pekerja; [Contohnya: bayaran balik pinjaman bank atau bayaran kepada Tabung Haji dan ASB].
 •  potongan-potongan berkenaan bayaran bagi pembelian apa-apa barang perniagaan majikan;
 • potongan-potongan berkenaan bayaran bagi sewa tempat tinggal dan kos perkhidmatan, makanan dan minuman yang disediakan oleh majikan kepada pekerja di atas permintaan pekerja atau di bawah terma perkhidmatan. [Ketua Pengarah perlu berpuas hati bahawa ianya adalah bagi faedah pekerja].

Seksyen 24 (6) Akta Kerja 1955 – membenarkan majikan membuat potongan terhadap bayaran bagi bahan makanan, bekalan atau barangan lain yag dibeli secara kredit oleh pekerja dari Pertubuhan Koperasi Berdaftar atas permintaan bertulis pekerja dan persetujuan Pengurus Kedai Koperasi.

Seksyen 24 (7) Akta Kerja 1955 – Ketua Pengarah boleh membenarkan mana-mana potongan lain yang dirasakan perlu.

Seksyen 24 (8) dan (9) Akta Kerja 1955 pula menyatakan jumlah besar kesemua potongan TIDAK BOLEH MELEBIHI 50% upah pekerja sebulan (tertakluk pada proviso pada seksyen ini).Peruntukan-Peruntukan Lain Berkaitan Dengan Upah Dalam Akta Kerja 1955

Seksyen 28 mengariskan beberapa perkara mengenai CARA PEMBAYARAN UPAH. Antaranya, majikan TIDAK DIBENARKAN membayar gaji pekerjanya di kedai minuman keras, tempat hiburan atau stor jualan runcit dan sebagainya.

Di bawah peruntukan pada Seksyen 26 pula, majikan tidak boleh mengenakan apa-apa syarat kepada pekerjanya berhubung cara perbelanjaan terhadap upah yang dibayar. Terpulang kepada pekerja bagaimana hendak membelanjakan wang upah yag diterima olehnya.

Seksyen 29 membenarkan majikan membekalkan pekerja-pekerja nya dengan makanan, rumah, minyak, letrik, air dan perkidmatan perubatan atau mana-mana kemudahan yang diluluskan sebagai tambahan kepada upah

Akta Kerja 1955 memastikan kebajikan pekerja-pekerja terjaga dengan sebaiknya.

Oleh kerana upah merupakan satu perkara yang amat PENTING kepada pekerja, maka Bahagian III, IV, V dan VI pada Akta Kerja 1955 telah digubal dan mengariskan secara terperinci bagi melindungi pekerja-pekerja.

Namun, harus saya ingatkan kembali, sebarang ketidakpuashati atau lapuran mengenai perlanggaran statut ini perlu dilakukan pada saluran yang betul.

Saya nasihatkan pekerja-pekerja mendapatkan nasihat pegawai-pegawai di Jabatan Tenaga Kerja jika terdapat sebarang kemusykilan atau keraguan pada tindak tanduk majikan anda.

Baca juga artikel:

Akta Perhubungan Perusahaan 1967

Reduction of Employees’ EPF Statutory Contribution Rate

 

soalan dan kemusykilan

 

268 thoughts on “Undang-Undang Buruh – Upah Atau Gaji

 1. Saya ada mengambil wang pendahuluan(advance) dri co. Utk majlis program penyampaian hadiah. Dimana semua duit itu telah ditetapkan utk pembelian hadiah.. Yang menjadi issue, saya ingin memulangkan lebihan advance tetapi pihak majikan tidak menerimanya kerana mendapati ada perbezaan pengiraan dan majikan membawa kes ini ke domestik inquiry .. Menurut majikan setiap wang pendahuluan yg diambil mesti di pulangkan dlm tempoh 14 hari bekerja . Jika enggan majikan berhak memotong gaji saya. Persoalannya bolehkah majikan memotong gaji saya sedangkan saya ingin memulangkan lebihan wang tersebut. Dan menurut mereka,sewaktu saya memohon advance claim dlm borang itu tertulis penyetujuan pemotongan gaji. Sedangkan selepas dikaji tidak ada pon arahan berhak memotong gaji.

  1. Sekarang majikan telah memotong gaji saya bermula bulan june..rm2000 sebulan.. Gaji bersih saya cuma tinggal dlm rm400 .. Sedangkan sepatutnya saya cuma perlu memulangkan baki rm4000++ kpd co.. Menurut majikan, mereka akan memotong gaji saya sehingga kes saya selesai
   .. Harap dpt penjelasan dri pihak tuan.

   1. Norams,

    Gaji anda nampaknya melebihi RM 2,000, maka peruntukkan Akta Kerja 1955 tidak terpakai terhadap anda. Semuanya bergantung kepada kontrak kerja dan dokumen2 yg berkaitan dalam kes ini.

    Saya sarankan anda memohon nasihat dari pegawai JTK berdekatan atau peguam dgn membawa dokumen2 berkaitan bagi semakan dan nasihat. Harap maaf.

 2. salam tuan…saya nak tanya ade tidak ape akta yang mengatakan agar syarikat harus membuat peningkatan gaji setiap tahun??
  2. sekiranya syarikat hanya menghadkan jumlah nilai ke klinik hanya rm50 (sebulan )….ada ape-apa akta yang membolehkan untuk melawan syarat tersebut
  ( sebab kita x tau kita sakit berapa kali pada bulan tersebut..sekali pegi dah rm35..so klu 2 kali dah rm70 )
  harap dapat membantu…terima kasih

   1. Salam Izham,

    1. Tiada peruntukkan undang-undang yang boleh mengenepikan hak majikan dalam soal gaji. Oleh itu, terpulang kepada majikan utk menentukan samada mahu memberikan kenaikan atau tidak kecuali hal kenaikan gaji telah disebut secara spesifik dalam kontrak kerja.
    2. Faedah perubatan adalah budi bicara majikan juga.

 3. Crister Lawrence

  Hello boleh tanya ker . Saya berkerja sebagai tukang masak . Bos saya memang sudah cakap yang kalau ada surat MC harian tidak akan dipotong . Tetapi dia potong juga walaupun saya ada surat MC . Jadi di sini wajar kah saya membuat aduan ???

 4. Saya mempunyai 2 kawan yang pekerja part time (1orang dari 9am-6pm dan seorang lagi 12pm-9pm). Gaji yang dibayar mengikut jam.

  Soalan :

  1. Perlukah syarikat membayar EPF & Socso
  2. Jika perlu bagaimana cara pengiraannya dari 11% & 13%
  3. Salah atau betul gaji yang mengikut jam seperti dibawah:-

  contoh :
  Kerja 162 jam = RM622.10 jatuh RM3.84/jam atau
  Kerja 254 jam = RM975.40 .

  Public holiday tiada masalah dibayar mengikut yang sepatutnya.

  Mohon Penjelasan.

  1. Hi Sha,

   1. Ya, syarikat masih perlu membayar caruman EPF dan Socso
   2. Caruman KWSP pekerja bergaji RM5,000 dan ke bawah pada masa ini ialah: 13% Majikan dan 11% Pekerja
   [Rujuk: http://www.kwsp.gov.my/portal/en/employers/employers-responsibility/contribution/contribution-rate]
   3. Boleh saya tahu kadar yang dipersetujui oleh pekerja dan majikan semasa pekerja di ambil bekerja?
   4. Pekerja part-time juga berhak pada faedah seperti cuti umum dan jika diminta bekerja pada hari cuti umum ia perlu di bayar ikut kadar sepatutnya. [Rujuk artikel: https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/undang-undang-buruh-cuti-umum ]

 5. Assalam tuan..maaf nak tanya soalan senang tapi saya tak tahu… 🙂

  Macam mana nak kira gaji mengikut hari?
  Contoh: Saya baru dapat kerja. Sudah 20 hari saya kerja hingga hujun bulan ni. Jadi,majikan ada maklumkan bahawa untuk bulan ni dia akan bayar gaji mengikut hari bekerja. Bulan depan baru start bayar gaji penuh sebulan.

  Jadi soalan saya,macam mana nak kira gaji saya untuk 20 hari ni mengikut akta buruh terbaru.Gaji sebulan saya ialah RM2200.00. Adakah begini :
  RM2200/30 hari x 20 hari = RM1467

  Terima kasih.

  1. W’salam Adinda,

   Gaji anda melebihi RM 2k, maka perlu dirujuk pada kontrak kerja ya. Akta Kerja 1955 tidak terpakai pada anda.
   Biasanya dalam kes anda, rate sehari bagi kiraan gaji adalah jumlah gaji bahagi dengan jumlah hari dalam bulan bekerja. Misalnya, kalau bulan Ogos ada 31 hari, maka bahagi dengan 31. Rate sehari itu kemudian di kali dengan jumlah hari kerja anda (termasuk hari rehat, cuti umum etc).

 6. Salam tuan.

  Waktu bekerja saya ialah 8pagi hga 5 ptg isnin hingga jumaat.

  Manakala sabtu ahad adlah cuti.

  Majikan memaksa saya hadir bertugas utk program jabatan pd hari sabtu.

  Saya tdk dpt hadir kerana perlu menghadiri majlis perkahwinan saudara terdekat dan telah memohon menguzurkan diri tetapi ditolak.

  Sy hanyalah staf sokongan yg tdk mempunyai tugas penting.

  Bolekah majikan memotonh gaji dan mengambil tindakan tatatertib

  1. Saya juga telah memohon ct pd hari kamis dan jumaat.diluluskan oleh penyelia. Tetapi ditolak oleh HR

   1. Dalam sykt, kuasa meluluskan cuti dipertanggungjawabkan oleh HR. Oleh itu perlu dapat persetujuan HR. Penyelia cuma boleh beri recommendation sahaja.

  2. W’salam,

   Samada boleh tolak gaji atau tidak perlu lihat jugalah kontrak anda bagaimana. Tetapi jika program itu penting buat sykt, maka ia perlu dihadiri dan kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan tindakan disiplin di ambil.

   1. Tq tuan. Sudi kiranya disertakan akta2 yg berkaitan utk rujukan. Dlm kontrak ada arahan semasa. Tp sy fikir hidup pekerja bukanlah menghambakan diri pd majikan sepenuh jiwa. Prog jab. pd hr sabtu itu dirancang saat akhir dan bertindih dgn urusan peribadi sy yg dirancang lbh awal.

    1. Haikal,

     Saya setuju bila anda cakap “hidup pekerja bukanlah menghambakan diri pd majikan sepenuh jiwa”. Namun, selagi anda masih makan gaji, maka anda perlu ikut arahan majikan dan kontrak kerja yang telah dipersetujui. Sebab itu, hidup pun perlu ada wawasan iaitu untuk berjaya dan pergi ke tempat lebih baik lagi. Majukan diri anda utk perolehi kerja lebih baik atau elok lagi buka perniagaan sendiri. Dugaan dan rintangan memang banyak. Tapi kalau kenginanan kuat utk berjaya, insya-allah ia boleh dilakukan.

     Utk senarai akta-kata berkaitan dengan undang2 pekerjaan, anda boleh rujuk artikel ini: https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/undang-undang-buruh-di-malaysia-akta-pekerjaan-1955

     Terima kasih.

 7. saya bekerja sudah sethn lebih..tapi x ada offer letter..gaji starting rm400 sampai skarang rm750..kwsp dan sosco pun x ada..pekerja kat sini 2 org saja..cuti am pun keja x bayar..cuma saya nak bertanya majikan perlu tak mencarum kwsp dan sosco klau mempunyai pekerja 2 org..dan apa perlu kami buat utk menuntut gaji minimum dan membayar gaji kami sepaturnya

  1. Hi Murni,

   1. Hal2 berkaitan KWSP dan Socso, anda perlu mendapatkan bantuan dari mereka dengan melapurkan hal ini.
   2. Utk gaji minima, ia perlu diadukan pada Jabatan Tenaga Kerja.

 8. Klau pekerja terpilih untuk khidmat negara untuk 3 bulan, Majikan perlu bayar gaji pekerja untuk 3 bulan atau untuk satu bulan sahaja?

  1. Khidmat negara tu satu bulan sahaja kan? Jika di bawah Seksyen National Service Trainning Act, majikan cuma perlu benarkan cuti bergaji selama tidak lebih 30 hari sahaja. Oleh itu, jika lebih mungkin tolak gaji. Mungkin anda perlu dapat penjelasan lanjut dari pihak yang menganjurkan khidmat negara. Terima kasih.

 9. tumpang tanya..

  Saya kerja di restaurant. sy mau tahu adakah majikan atau pekerja yg patut bayar utk cost tyhpoid vaccine injection ?

  1. Hi MisteriOrang,

   Suntikan ini diwajibkan di bawah AKTA MAKANAN 1983 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 (Seksyen 31).

   Namun, saya tidak jumpa mana-mana seksyen yang menyebut mengenai kos suntikan tersebut.

   Oleh itu, pendapat saya terpulanglah kepada majikan dan pekerja untuk menentukan sendiri siapa yang patut membayar kos tersebut. Namun, harus diingat jika pekerja berkerja tanpa suntikan tersebut, penalti atas kesalahan akan ditanggung oleh majikan.

 10. Assalamualaikum saya zureen dari sabah..
  Punca seorang pekerja yang buat salah..semua pekerja kena potong gaji termasuk kerani (saya).. Jadi di sini adakah tindakan majikan saya itu betul..?

  1. W’salam Zureen.

   Sudah tentu tidak betul. Gaji adalah perkara “asas” dalam kontrak. Bukan boleh di potong sesuka hati biarpun ada kesalahan di pihak pekerja. Plus, ia perlu secara bilateral iaitu dipersetujui oleh dua-dua pihak dan bukan satu pihak sahaja buat keputusan.

 11. salam, saya nk tanya, saya berkerja sebagai storekeeper dalam company (A), dan sekarang, untuk bahagian kami sahaja store akan di ambil alih oleh company (B) lain, tetapi kami masih bekerja dalam company (A) ini lagi, adakah kami berhak mendapat pampasan atau lain2 dari company (A)…?
  terima kasih.

  1. Mi,

   Penjelasan agak panjang untuk topik ini dan saya pun masih tidak pasti status anda sekarang, samada digajikan oleh syarikat mana dan apakah syarikat A dan B ada menawarkan apa-apa sebelum pengambilalihan dari syarikat B. Hubungan antara dua-dua syarikat itu juga perlu dijelaskan.

   Saya sedang berusaha untuk menerbitkan artikel atas topik ini. Insya-allah bila siap nanti, saya akan bagitahu di sini.

   Terima kasih.

   1. saya berkerja sebagai storekeeper dalam syarikat (A), dan syarikat (A) mjual kami kpada Syarikat (B)… dan Syarikat (B) akan mengambil alih tempt kami bekerja sekarng, dan Syarikat (B) juga ada menawarkan gaji dan benefit sma sperti yg diberi oleh syarikat (A)… adakah kami tidak berhak untuk mendapat apa2 pampasan dari syarikat (A)…

    2) dan syarikat (A) juga ada memberitahu jika kami tidak menerima tawaran bekerja di syarikat (B) sehingga tarikh yang ditetapkan , Syarikat (A) boleh memberhenti kan kami dan tidak akan menbayar apa2 kepada kami…

    harap En, Ismail dapat membantu…

    1. Hi Mi,

     Kes ini jatuh pada Peraturan 8(1) Peraturan-peraturan Kerja (Faedah-faedah Penamatan & Renti Kerja Sentara) 1980 (dengan syarat anda adalah pekerja di bawah maksud Akta Kerja 1955 iaitu bergaji RM 2k ke bawah).

     Di bawah Peraturan 8(1): jika pemilik yang baru menawarkan kepada pekerja utk terus berkerja di bawah terma dan faedah2 yg sama atau tidak kurang dari terma atau faedah sebelumnya dalam tempoh 7 hari selepas take-over, maka..

     anda akan tidak berhak pada apa-apa pampasan jika anda menolaknya tanpa alasan yang munasabah.

 12. MD FAHMI BIN ZAINAL ABIDIN

  Saya ingin mengambil cuti sempena hari satu Malaysia iaitu pada 16 September ini atas sebab abang melangsungkan majlis perkahwinan.Tetapi cuti tersebut majikan saya tidak mengira sebagai Public Holiday sebaliknya sebagai Unpaid leave.Sekiranya saya berbuat demikan setahu saya, mereka sepatut membayar balik cuti iaitu Replacement Public Holiday..tetapi katanya tidak..harap tuan dapat membantu kemusykilan saya ini/

  1. Hari Malaysia adalah hari wajib cuti: Seksyen 60D(1) Akta Kerja 1955. Mereka perlu membayar gaji pekerja yg bercuti pada hari tersebut, manakala pekerja yang bekerja perlu dibayar pada kadar cuti umum.

 13. salam. contoh,sekiranya seseorang pekerja itu tidak hadir bekerja pada hari isnin, tetapi pada pkul 6 ptg selepas waktu bekerja pada hari isnin tersebut, pekerja tersebut telah mendapat MC dari klinik panel. adakah hari isnin itu dia dikira MC atau cuti tanpa gaji? mohon pencerahan. terima kasih.

  1. Jika dia tidak hadir kerana sakit dan mengambil MC pada waktu petang, dia tetap boleh mendapatkan cuti sakit berbayar pada hari tersebut.

   1. as’salam
    adakah syarikat mempunyai hak untuk membayar upah/gaji kepada pekerja mereka melalui bank yang dipilih oleh syarikat.?syarikat meletakkn syarat wajib kepada semua pekerja… adakah ianya dibolehkan?.mohon pencerahan..tq

    1. W’salam,

     Syarikat boleh meletakkan syarat ini dan pekerja jika ingin menolak perlu berikan alasan yang MUNSABAH. Rujuk kembali artikel di atas dan seksyen yang berkenaan.

     Terima kasih

   2. bolehkah majikan mengambil/meminta wang dari pekerja atas kesilapan pekerja terbabit melakukan kesalahan??

    1. Perkara pertama yang perlu kita fahami adalah “gaji” adalah terma paling ASAS dalam sesuatu kontrak kerja. Maka sebarang pindaan atau adjustment pada gaji hendaklah dibuat secara “bilateral” atau dengan persetujuaan kedua-dua belah pihak.

     Prinsip amnya, pemotongan gaji TIDAK BOLEH di buat oleh majikan KECUALI:-
     1. Menerusi peruntukan perundangan. Contohnya: caruman KWSP, Socso atau di bawah Seksyen 22 Akta Kerja 1955 yang tidak mengandungi sebarang peruntukkan bagi tujuan gantirugi atas kerosakkan pada harta/aset majikan.
     2. Ia telah dibenarkan menerusi peruntukan nyata dalam kontrak kerja atau “collective agreement” yang dibuat antara majikan dan pekerja2.

 14. saya kerja sebagai sales executive, gaji ditolak , disebabkan customer kedai hutang invoice RM6000 tidak membayar dan juga kedai tutup sudah dan juga orang tidak dapat jumpa & hubungi lagi (lari diri tanpa bayar balik RM6000). BOSS saya cakap mau TOLAK gaji dengan saya, ada kah sah begitu ?

  1. Perkara pertama yang perlu kita fahami adalah “gaji” adalah terma paling ASAS dalam sesuatu kontrak kerja. Maka sebarang pindaan atau adjustment pada gaji hendaklah dibuat secara “bilateral” atau dengan persetujuaan kedua-dua belah pihak.

   Prinsip amnya, pemotongan gaji TIDAK BOLEH di buat oleh majikan KECUALI:-
   1. Menerusi peruntukan perundangan. Contohnya: caruman KWSP, Socso atau di bawah Seksyen 22 Akta Kerja 1955 yang tidak mengandungi sebarang peruntukkan bagi tujuan gantirugi atas kerosakkan pada harta/aset majikan.
   2. Ia telah dibenarkan menerusi peruntukan nyata dalam kontrak kerja atau “collective agreement” yang dibuat antara majikan dan pekerja2.
   [Rujukan: Kejuruteraan Samudra Timur Sdn Bhd v Seli a/k Mandoh & Anor [2004] 5 MLJ 179, [2004] 1 CLJ 393]

   Oleh itu, perkara yang harus dilihat ialah:-
   1. samada terdapat terma tersurat dalam kontrak anda semua yang telah anda persetujui bagi tujuan penolakkan gaji atas sebab kerosakkan aset majikan semasa dalam menjalankan tugas/kerja.
   2. telah dibuktikan bahawa kerosakkan atau kerugian yang di alami adalah atas kecuaian atau kesalahan pekerja. Jika pekerja tidak bersetuju bahawa dia telah cuai atau salah, maka satu “inquiry” patut di buat telebih dahulu.

   Untuk maklumat yang lebih lanjut dan lebih tepat, mungkin anda boleh rujuk dengan kaunslor JTK atau peguam IR berdekatan. Terima kasih.

 15. Kakitangan sarawak

  As-salam Tuan,

  saya nak jelaskan masalah kami disini adalah hampir 3 tahun tiada kenaikan gaji apatah lagi bonus atau sebagainya. Kami tahu yang kami hilang hak menuntut sebab memang dari asalnya pihak syarikat tidak memaklumkan perkara ini di dalam surat tawaran kerja yang telah dipersetujui dan ditandatangi oleh kami semua namun saya ingin bertanya sekiranya tuan ada cara bagi kami menuntut agar kenaikan gaji diberi secara tahunan dan semakan gaji (collective agreement) perlu dibuat secara 5 tahun sekali sepertimana kakitangan perhidmatan awam. Buat pengetahuan tuan gaji basic kami lebih dari gaji minima. Mohon cadangan dari Tuan sekiranya ada cara yang baik.

  Terima kasih.

  1. Kenaikkan gaji dan bonus sememangnya HAK majikan. Kerajaan tidak boleh campur tangan menerusi peruntukkan undang-undang kerana ia akan menggangu effesinsi entiti perniagaan tersebut, kecuali dalam kes gaji minima yang mana majikan tidak boleh memberikan pekerja gaji kurang dari RM 800 (di Sarawak).
   Namun, jika ada janji menerusi terma dalam kontrak kerja, maka pekerja boleh menuntut akan kenaikkan gaji ini. Oleh itu, anda perlu merujuk juga kembali kepada kontrak kerja yang ditandatangani.
   Bonus dan gaji juga merupakan tarikan yang boleh diberikan majikan dalam pasaran pekerja. Mana-mana majikan yang menawarkan gaji dan imbuhan yang menarik pasti mampu mengekalkan pekerja-pekerja berkualiti dan menarik pekerja lain ke syarikatnya.

 16. Sya ingin meminta pendapat adakah wajar majikan memotong gaji 6hari sedangkan hanya disebabkan tidak datang bekerja 1hari…kerana dlm 1bulan kami dberikan offday 5hari berbayar tp disebabkan 1hari tidak datang kerja offday pun tidak d byr.pemotongan juga dlakukan tanpa sebarang memo sebagai pemberitahuan…itu pun absent sebab cuti untuk balik beraya d kampung kerana memang tidak ada cuti hari raya.

  1. Sudah tentu 1 hari tidak hadir, maka 1 hari gaji sahaja yang tidak diberikan. Mohon bantuan JTK jika anda mahukan tindakan lanjut.

 17. salam. sy nk tnya, abg sy dulu keja pemandu teksi. tp slps bbrapa bulan dia ekseden. abg sy xda apa2 tp teksi rosak teruk. pada bulan yang dia ekseden tu dia da tak dbayar gaji.. kemudian selepas teksi tu da siap dibaiki semula dia disambung kembali utk mbawa teksi tersebut tapi slps dibaiki teksi tu asyik rosak sj. sepanjang tempoh dua bulan dia bawa teksi tu dia xdibayar gaji oleh majikan, katanya sbg gantirugi kos baikpulih teksi. slps bbrapa lama dia diberhentikan tanpa dibayar gaji namun majikan abg sy menghubunginya kembali dan menyuruhnya membawa teksi tp abg sy menolak. jadi majikan abg sy ckp dulu abg sy ada cakap kat dia nak bawa teksi tu sbg cara utk mbyr kos gantirugi tp dr cara dia bcakap majikan tu seolah-olah nak abg sy kerja tanpa gaji. jadi sy nak tanya adakah majikan tu boleh mengambil tindakan undang2 ke atas abg sy dan bolehkah abg sy menuntut gaji yang sepatutnya dibayar kpdnya sepanjang bbrapa bulan dia kerja slps ekseden itu.. utk pengetahuan, mereka tdk ada kontrak bertulis, cuma lisan dan pberhentian kerja jg secara lisan tanpa notis.. terima kasih.

  1. Saya tidak nampak ada sebab untuk majikan abang anda ambil tindakan akan tetapi jika ada apa-apa gaji abang anda yang tertunggak, dia boleh mohon bantuan Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan gaji yang tertunggak itu.

 18. sy dah bekerja slama 7 bulan, tp gaji still lagi 600 lebih. x naik pown. OTI pown x dibayar. tp sy ade sign kontrak, n dalam tu mmg ade tulis gaji 600 lebih. boleh x buat aduan?

  1. Boleh buat aduan pada Jabatan Tenaga Kerja kerana gaji minima di Malaysia ialah RM 800 di Sabah & Sarawak dan RM 900 di Semenanjung.

   1. mse buat aduan kat pjabat buruh, pengadu hanya disuruh isi borang aduan. tindakan mcm mana yg akan dikenakan kepada majikan lepas tu?

 19. salam, tumpang tanya.. saya diambil kerja sbg retailer temporary utk contract sebulan.. tp selepas seminggu, supervisor sy berhentikan sy.. gaji seminggu tu majikan tak nak bayar… wajar ke?? apa sy boleh buat??

  1. Amnya tidak wajar, namun ada kena rujuk kontrak atau perjanjian yang dipersetujui juga serta apa alasan majikan berbuat demikian? Untuk nasihat lanjut anda boleh merujuk dengan Jabatan Tenaga Kerja berdekatan. Namun, cuba dapatkan penjelasan majikan terlebih dahulu. Terima kasih.

 20. sy nak tanya..sy telah bekerja di syarikat swasta selama 4 bln, memandangkan sy blm comfirm..maka sy bleh berhenti dalam tempoh 24 jam…tpi sy bagi notis sehingga cukup bulan 31hb,
  setelah dipersetujui director2..mereka membenarkan kan kami bercuti pada 26hb (menggantikan nuzul quran pd 15/7) dan sy telah mengambil cuti hari raya (unpaid leave) pd 30hb & 31hb..
  tetapi pihak majikan hanya membayar gaji sy sehingga 25hb shj, sedang kan mereka tidak pernh menetapkan tarikh tutup akaun ( rujuk kat staf lama ) pd tarikh 26hb cuti.(setelah dipersetujui) .27hb (jath pd ari ahad-public holiday) 28 & 29 (hari raya aidilfitri-juga public holiday) ada kah betul tindakan majikan sy tu…??? ape perlu sy buat untuk dapatkan balik gaji sy baki 4 hari lg tu..??..mohon pencerahan..

  1. Walaupun anda baru berkerja 4 bulan, namun notis tidak bermakna boleh diberi 24 jam sahaja. Anda perlu rujuk kontrak kerja dan apakah persetujuan sebenar yang di berikan oleh majikan tentang notis bila anda berhenti kerja.
   Sebelum saya boleh komen tentang masaalah anda ini, anda perlu merujuk dulu kepada pihak HR tentang soalan di atas dan apakah alasan mereka.

  2. saya sudah bertanyakan kepada HR, mereka kata , pihak pengurusan tidak mahu, kerana ‘RUGI’ katanya…bukan saya seorang terkena, tetapi ada lagi rakan saya seorang yang turut mengalami situasi yang sama,,,kami berdua.

   1. Kalau alasan sebegitu tidak boleh. Mereka patut bayar jika notis anda telah diterima sebagaimana dipersetujui. Untuk nasihat lanjut, harap berhubung dengan JTK terdekat. Terima kasih.

 21. Asia Jalaludin

  salam.
  majikan saya bayar gaji bacis rm1000 dan elaun rm500. dlm potongan epf, majikan potong rm110 (gaji basic). adakah cara pembayaran gaji sebegitu boleh di buat kpda pekerja?

  1. Berdasarkan Jadual Ketiga pada Akta KWSP, caruman bagi pekerja dalah sebanyak 11% Rujukan: http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/175560/Jadual_Ketiga_BI_1Ogos2013.pdf
   Semua bentuk pembayaran termasuk elaun, bonus dll (tidak termasuk bayaran OT, service charge etc) adalah perlu dicarumkan. [Rujuk juga: http://www.nbc.com.my/blog/all-payments-for-wages-are-subject-to-epf-deductions/%5D
   Gaji anda 1,000 + 500 elaun adalah tertakluk ada caruman KWSP sebanyak 1,500 x 11% = RM 165

 22. salam. mohon pencerahan dri yg pakar 🙂

  sy bkrja d sbuah compny bermula 1.4.2014 dan sptutnya tamat pd 24.7.2014(sy tlh beri notis bhnt kerja pd 23.6.2014)(sy dpt confimation lttr pd 23.4.2014) . mslhnya majikn sy tlh memberhntikan sy pd 8.7.2014
  sy tlh mmbuat laporan d jbtn buruh. perkara yg mmbuat sy gusar berdsrkn bacaan sy dlm buku undg2 mlysia pkrja yg blum cukup tempoh matang bkrja tdk bolh mntut faedah. adakh sy boleh menuntut gnti rugi sehingga tamat tempoh notis sy? dan akta undang2 mna yg sy bolh jadikn hujah utk menguatkn kes sy? terima ksh.

  1. Anda boleh rujuk Industrial Relation Act jika TERDAPATNYA ‘unfair dismissal’ atau pembuangan cara salah oleh pihak majikan. Memandangkan kes telah dirujuk pada pihak JTK, maka sebaiknya anda terus berhubung dengan mereka untuk mendapatkan nasihat dan tindakan lanjut.

 23. sy nk taye,klu majikan x byr kwsp selama 6 buln,tp pd slip gaji di tolk..kite bole tuntut x duit yg di tolak tu?majikn bole byar blik x duit yg ditolk dr slip gaji tu pd sy smule??

  1. bdsrkn pengalaman org lain yg sy tahu bolh buat tuntutan d jbtn buruh. bwa slip gaji saudari dan minta cwgn kwsp print penyata saudari.

  2. Wang tersebut wajib di carumkan pada kwsp. Ia peruntukkan dalam akta kwsp yang wajib dipatuhi majikan. Harap ajukan hal ini pada kwsp berdekatan untuk tindakan lanjut.

 24. Adakah wajar majikan tidak bayar gji pkrja yg telah mnghntar notis brhnti kje smnggu..majikan bgtau notis brhnti kje adlh 2 minggu tp sbb xtaw dpt ke x kje yg bru dipohon jdi pkrja mberi notis brhnti kje 1 minggu sblm brhenti..ble pkrja tnya gji dye selama dye masih bkerja di situ majikan kta xnk byar sbb dye kna tanggung kos mncri pkrja bru..adakah ini wajar?tmpat kje adlh di TASKA

 25. jika saya ingin berhenti kerja tetapi blm cukup sebulan tarikh sy berhenti perlu ke company potong caruman kwsp dan epf saya?

 26. Assalamualaikum.

  Saya nak minta pencerahan sama ada majikan dibenarkan ataupun tidak untuk memotong gaji pekerja yang datang lewat ke tempat kerja (pemotongn di buat ke atas jam/minit lewat).

  Terima kasih

  1. w’salam.

   Majikan tidak memotong tetapi cuma membayar mengikut masa kerja sebenar. Setiap pekerja ada ordinary rate dia per day. Katakan RM 50 sehari. Rate ini utk kerja 8 jam sehari misalnya. Jika dia bekerja cuma 7 jam, maka majikan boleh bayar pada nilai 7 jam sahaja.

 27. Saya seminggu berkerja 6 hari ..dan 13 jam sehari tetapi gaji saya cuma rm810 sebulan selepas menolak epf sahaja..tambahan cuti umum pun x dikecualikan perlu kerja tetapi x dapat pun gaji ×2 …selain itu waktu mula kerja majikan saya janji selepas berkaja 3 bulan akan tambah gaji tetapi selepas saya kerja 5 bulan pun gaji x ditambah tambah…adakah saya boleh ambil tindakan terhadap majikan saya?

  1. Anda boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja kerana kemungkinan majikan tidak mematuhi perintah Gaji Minima dan soal pembayaran kerja lebih masa. Jika ada slip gaji, sila bawa ke JTK untuk nasihat dan tindakan selanjutnya.

  1. Bayaran OT adalah termasuk dalam maksud ‘upah’ pekerja dan perlu dibayar bersama-sama upah yang lain. Namun, majikan boleh memohon untuk melewatkan bayaran jika proses pengiraan membuatkan ianya tidak praktikal bagi berbuat demikian.

 28. boleh ke syarikat memotong gaji pekerja yang setiap hari sampai lewat ke pejabat? dalam kontrak kerja ada sebut jika pekerja lewat datang kerja akan ditolak kadar sejam X 1.5?

  1. Perlu justify lah. Majikan sebenarnya tidak boleh potong gaji pekerja sbb lambat tapi boleh ambil tindakan disiplin yang sesuai. Dalam masa yg sama, jika terlalu lewat seperti 1 jam contohnya, majikan boleh membayar ikut nilai masa sebeanr dia berkerja iaitu nilai gaji sehari pada kadar 7 jam instead of kadar biasa 8 jam.

  2. Saya ingin tanya…gaji pendapatan saya sebulan ialah rm810 selepas menolak epf…dan satu hari saya berkerja 13jam…adakah itu sepatutnya? Saya kerja di semanjung perak

   1. Di bawah peraturan gaji minima, gaji pokok (sebelum tolak EPF dan Socso) hendaklah sekurang-kurangnya RM 900.
    Jika anda berkerja melebihi 8 jam sehari atau 48 jam seminggu, apa-apa yang lebih itu perlu dikira mengikut kadar OT.

 29. mohd hafiz bin zakaria

  saya bekerja di salah sebuah syarikat swasta..saya ingin bertanya tentang bonus tahunan,adakah bonus tahunan termaktub dalam mana2 akta ataupun ianya bergantung kepada sesebuah organisasi syarikat?

 30. Saya pekerja sebuah bank yang berpersatuan. Gaji saye dipotong kerana cuti sakit yg berlebihan. Tarikh gaji kami adalah 25hb setiap bulan. Namun bulan ini gaji saya tidak dibayar atas alasan potongan gaji masih sedang dikira kerana saya masih berterusan mengambil cuti sakit. Gaji saya hanye akan dibayar pada 30hb. Bolehkan ini terjadi. Salam. Terima kasih

 31. saya ingin bertanya, sekiranya cuti tahunan sudah habis maka pihak majikan berhak untuk membuat pemotongan gaji terhadap pekerja tetapi bagaimanakah pemotongan gaji itu di buat. Contohnya pekerja telah mengambil cuti dari bln 6 – 8 sebanyak 9 hari sedangkan cuti tahunan telah habis, majikan pula tidak membuat pemotongan secara bulanan tetapi membuat pemotongan sekaligus 9 hari itu dalam 1 bln gaji. adakah betul cara majikan tersebut??

 32. saya bekerja selama 20 hari dan ditolak 2 hari sebagai cuti rehat yang kesemuanya adalah 22 hari..saya menerima gaji secara tunai sebanyak Rm240..timbul keraguan jadi saya membuat jangkaan gaji sehari sebanyak RM16 untuk 8 jam waktu bekerja setelah dinyatakan bahaw saya hanya bekerja untuk 15 hari sahaja..RM240 bahagi 15 hari sama dengan RM16,setelah itu di dalam punch card dinyatakan saya bekerja selama 2o hari jadi jangkaan saya yang seterusnya adalh sebanyak RM15 sehari,tetapi saya menerima lagi lebihan gaji sebanyak RM60 yang menjadikannya RM300 gaji saya selama 20 hari,RM300 bahagi 20 hari sama dengan RM15 sehari…pada hari pertama bekerja dan hari seterusnya saya telah bertanya berapa gaji saya untuk sehari tetapi tidak mendapat jawapan sehinggalh hari terakhir bekerja dan menerima gaji sebanyak rm240,keadaan menjadi heboh namun pertanyaan saya tidak terjawab juga…kemudian saya menerima lebihan gaji sebanyak rm60 setelah perkara itu saya komplen…saya juga ada meminta nombor hp bos tetapi orang yang mengambil saya bekerja itu tidak melayan,saya juga turut meminta slip gaji juga tidak dilayan dan dikatakan saya hanya bekerja sebagai separuh masa sahaja tidak memerlukan slip gaji..semasa penyerahan gaji sya diberi secara tunai iaitu rm240 pada hari pertama,hari berikutnya diserahkan rm60 mencukupkn sebanyak rm60…orang tengah itu tadi menyatakan bahawa saya menuduh nya menipu wang gaji sya..padahal saya hanya mahu bertanya kenapa gaji sya rm240 sahaja sedangkn saya bekerja selama 20 hari dan dia juga tidak mengendahkan pertanyaan saya mengenai berapa gaji sya sehari dan dia menyataka kn lagi saya memandai membuat hitungan gaji sendiri,sya kata hanya jangkaan kerana saya tidak tahu gaji sebenar saya berapa..hari cuti rehat tidak dikira begitu juga cuti umum bekerja tidak mendapat gaji tambahan,dia mahu saya jelaskn sendiri kepada bos besar dan di nyatakan saya telah mem,alukan dirinya dihadapan bos..sedang cara dia memberi gaji saya sudah salah…ditempat kemasukan staff dan dihadapan kaunter perkhidmatan pelangggan dan saya tertanya kenapa setelah berlaku komplen dia mahu menyerahkan rm60 itu knapa tidak menyerahkannya bersama dengan jumlah gaji yang pertama tadi sebanyak rm240..=Rm300…//////??????

  1. Saya rasa mungkin baik anda berjumpa dengan kaunselor JTK untuk berbincang lanjut. Anda perlu juga perlu pastikan apakah tindakan atau tuntutan jika ada yg anda mahu ambil. Adakah kontrak kerja bertulis? Apakah perjanjian yg dimasuki sebelum mula kerja, bila anda mula kerja dll.

   Terima kasih.

 33. Saya kerja hari dekat sebuah syarikat ladang sy di tawarkan jd guru taska.saya sudah menandatangani surat dan syaratnya gji rm34 sehari skg majikan hanya mau kmi bkerja 5 jam sedangkn skg gji mesti smpai rm800 kecuali klu cuti sndri..

 34. Saya ingin meletak jawatan tetapi masih hutang wang syarikat,tetapi saya tidak mempunyai sebarang kontrak hanya menerima surat menyatakan saya telah menjadi pekerja tetap.Boleh saya meletak jawatan atau tidak?Hutang akan bayar kepada syarikat ini selepas saya mendapat gaji dari syarikat baru?

 35. nak tanya jika takde surat offer dari majikan dah seminggu kerja…apa patut kita buat…in case kalau majikan ni tak mau membayar gaji atau tetiba kata nak terminate…apa tindakan yg kt boleh buat…jika nak mengadu ke pejabat buruh pun kena ada offer letter…bila minta jawapannya adalah esok..esok dan esok….dan macam peminta sedekah minta surat offer letter…rupa2nya ada pekerja yg dah masuk dekat sebulan masih tak dapat offer letter….padahal company ni kepunyaan “lawyer” aka datok yg sgt terkenal…tp bila bab jaga pekerja hampeh…harap sesiapa dapat membantu

 36. sye nak tumpang tnye…sye baru umur 20..sye gaji ttp kn 7hari blan tapi sye xade bank diorang g tahu gaji sye lambat akan dapan 15hari bulan n dia owang ckp plak 15hari bln 2 akan dapat cek…slah kew atau btul…

 37. Assalamualaikum.. admin, boleh x admin kongsi jenis2 upah yang terdapat d malaysia.. dah puas mencari tapi x jmpe.. 🙂 mohon pencerahan dari admin untuk menyiapkn tugasan..

  Terima Kasih admin..

 38. 1. pekerja telah bercuti selama 4 hari dan mohon cuti tambahan kerana masalah yg tidak dapt dielakkan. pihak majikan sms dan memberitahu “kalau asyik nk cuti je xpayah dtg keje lagi” adakah kenyataan in boleh dianggap sebagai pemecatan oleh majikan?
  2. adakah pekerja boleh menuntut/ berhak mendapat gaji / upah untuk hari bekerjanya yang lalu?

  1. *adakah pekera dianggap berhenti tanpa notis atau pekerja diberhentikan?
   harap dapat sgt membantu….

 39. saya nak tanya…boleh ke majikan potong elaun kehadiran pekerja yang masuk rehat lewat 1 minit?potongan sebanyak rm10..benda tu ada dinyatakan dalam buku servis…tapi kami rasa ditindas sebab pemotongan itu…sekian terima kasih…

 40. majikan xbayar gaji dah 3bulan. adakah perlu saya resign atau kontrak kerja telah tamat jadi saya tidak perlu bayar kpd majikan sebulan gaji. sekarang hanya menunggu gaji saya dibayar selepas itu saya tidak akan datang kerja lagi.

  1. Bila majikan gagal membayar gaji begitu lambat, maka majikan telah memecahkan kontrak. Maka anda boleh tamatkan kontrak dengan serta merta jika mahu. Gaji juga boleh dituntut. Minta bantuan JTK utk dapatkan gaji tersebut. Terima kasih.

 41. sya seorang sales marketing,bolehkah gaji saya dipotong (penalty) sekiranya sales sya tidak mencukupi 10k (tetapi syarat ini tidak tertulis di dalam offer letter.
  bolehkah dengan hanya mengeluarkan memo, majikan berhak memotong (penalty) tersebut melalui gaji..??

 42. Saya seorang buruh biasa/pekerja kilang yg sudah bekerja selama 8 thn hingga sekarang, namun gaji yg sy dapat RM 60 sehari tetapi tdk pernah mendapat bonus tahunan mahupun cuti rehat begitu juga dengan rakan2 yg lain.. Dalam pernyataan surat kontrak kerja majikan wajib membayar pampasan dlm setahun,.. Wajarkah majikan menyimpan pasport/dokumen pekerja? Ribuan terima kasih sekiranya tuan/puan dapat membantu.. JPB

 43. Saya nak bertanya, kalau pekerja yang baru masuk kerja tiba2 dia berhenti tanpa sebarang notis, perlukah gajinya dibayar oleh majikan, contohnya baru bekerja selama 5 hari, sedangkan dlm offer letter ada maklumkan yang jika hendak berhenti kerja kena beri notis 3 bulan.

 44. Masa kerja saya adalah 5 hari seminggu, hari Sabtu Dan Ahad adalah hari rehat.
  Bulan pertama saya dibayar gaji secara purata masuk pertengahan bulan.Syarikat membayar Gaji dengan kiraan berikut: Gaji pokok / 26 x jumlah hari bekerja. Hari Sabtu tidak masuk dalam pengiraannya. Saya ingin tahu kalau hari Sabtu adalah hari rehat dan gaji dibahagi dengan 26, patut tak hari Sabtu dibayarkan gaji?

 45. hi..sye berase curiga dengan pihak majikan membayar gaji saya..saye disabitkan kesalahan melanggar undang2 sewaktu bekerja.dan saya dikenakan tindakan pergantungan keje selama 1 miggu dan disambung lagi 1 minggu untuk sesi penyiasatan.adakah gaji saya akan dipotong kerana saya telah bekerja selama 14hari sebelum tindakan dikenakan..tq

 46. Kalau gaji pekerja melebihi RM2000, maknanya dia tidak cover by Akta. Bolehkah pihak syarikat memberi benefit yang tidak mengikut Akta 1955?

  Sekian, Terima Kasih.

  1. Kalau pihak syarikat memberi faedah yang lebih teruk daripada peruntukan dalam Akta, bolehkah pekerja yang gajinya melebihi RM2000 membawa isu tersebut ke JTK?

 47. apakah levy dibebankan kepada pekerja warga negara asing oleh majikan setelah kenaikan gaji minimum tahun 2013 ???

 48. Jika pekerja menerima gaji lebih rm2000 dan skop kerja tertakluk dalam jadual pertama seksyen 2(1), adakah seseorang pekerja itu layak dibayar kerja lebih masa mengikut kadar yang ditetapkan oleh akta kerja atau mengikut kontrak perkhidmatan? mohon penjelasan

 49. as salam. saya sekarang ini di dalam tempoh training untuk bekerja sebagai kerani. tempoh training adalah 2 minggu dan saya perlu datang pada jam 10 pg sehinggalah 4 petang. soalan saya adalah bolehkah majikan saya tidak membayar gaji semasa tempoh training tersebut?

 50. Soalan: Saya menghantar notis berhenti kerja 3 bln kpd majikan. Adakah majikan berhak menidakkan / tidak membayar bonus tahunan saya kerana saya telah menghantar notis? Sedangkan saya akan bekerja disini sehingga Jun 2013 sehingga notis tamat dan bonus tersebut adalah untuk tahun 2012!

  Please help! thanks..:(

 51. adakah kenaikan gaji hak pekerja bagi setiap tahun?
  jika kelewatan masuk kerja telah di potong dari gaji boleh kah pemotongan gaji dilakukan lagi sebagai PENALTY?
  surat amaran yang majikan beri menjadi tiga amaran setelah masuk dua tahun bekerja adakah majikan berhak mengambil tindakan selanjutnya? andainya pekerja telah bekerja lebih 12 tahun jadi lagi banyaklah surat amaran yang terkumpul?

  1. 1. Kenaikkan gaji BUKAN LAH hak pekerja setiap tahun KECUALI secara spesifik dijanjikan dalam kontrak kerja yang dimasuki oleh pekerja dan majikan.
   2. Jika lewat masuk pekerja, majikan BUKAN lah memotong gaji dalam erti kata sebenar, cuma gaji dibayar mengikut tempoh masa pekerja bekerja.
   3. Jika ada ‘misconduct’ dan surat amaran diberi serta pekerja tahu akan kesalahan mereka, maka majikan boleh melakukan tindakan selanjutnya termasuk memangil pekerja untuk permulaan tindakan disiplin yg meliputi antara lain pergantungan kerja dsb.

 52. fauziah bahari

  Pada hari cuti umum seperti tahun baru cina, gaji sepatutnya dikira atau ditolak oleh majikan

 53. Saya sudah berhenti kerja. Notis sepatutnya 2 bulan, tetapi saya memberi satu bulan notis dan bayar tunai kepada syarikat sebagai pampasan notis. Adakah pihak syarikat berhak menangguhkan bayaran gaji saya?Semua pekerja lain sudah dapat gaji pada 28 Feb tetapi saya tidak.

 54. salam..sy nk tye..boleh ke majikan tolak jumlah OT untuk penuhkan jumlah hari dalam sebulan?
  dan kalau gaji bulan pulak kan..pengiraan OT ialah gaji sebulan bahagi dgn jumlah hari bekerja pada bulan tuh atau tetap 26 hari?

   1. mereka ni bergaji hari..1 hari 8 jam, contohnya sebulan ad 26 hari,tp bulan tuh tak cukup cuma dapat 24 hari.. jumlah ot pulak sebanyak 90 jam dalam bulan tuh,so 90jam td di tolak sebanyak 2 hari yang tak cukup tadi sebanyak 16 jam jumlahnye..jadi OT cuma tinggal 74 jam je..boleh ke macam 2?

     1. tak apalah DLSL .. mungkin bos saya je yang buat systm macam ni .. mungkin sebab pekerja hanya dari kalangan warga asing .. btw tq for ur responded 🙂

 55. mohd zulkifli bin zahari

  saya adalah pekerja.
  sekiranya majikan lambat membuat pembayaran gaji apakah yang saya perlu lakukan?
  lambat daripada tarikh yang sepatutnya..

   1. masalah ini disebabkan oleh adik kepada bos sendiri yg menyeleweng duit. disebabkn itu bengkel dimana tempat saya bekerja terpaksa berpindah ke rawang.. bos ada coll saye semalam dye cakap gaji saya di hold kn.
    bos ada cakap sekiranya ada brg bengkel yg hilang dye akan report polis. saya tidak takut kerana saya tidak ambil atau curi brg2 bengkel..
    tapi kenapa dye hold gaji saya..
    saya sudah berhenti kerja dengan dya pada 28.02.2013
    gaji tidak saya terima..

    1. Jika anda yakin tidak bersalah, maka anda tidak harus takut utk menegakkan hak anda dgn membuat aduan kepada JTK. Sebarang lapuran polis, akan disiasat terlebih dahulu oleh polis dan anda boleh mengemukakan pembelaan anda nanti.

 56. Pihak majikan telah membuat keputusan untuk menarik balik increment untuk tahun 2012 berkuatkuasa November 2012 atas sebab2 tindakan disiplin dan membekukan kenaikan gaji untuk tahun 2013. Bolih kah majikan menarik balik kenaikan gaji yang telah di beri?

 57. Tn,
  nak tanya pasal pengiraan kakitangan yangtelah berhenti.

  Contoh.

  Kali terakhir beliau bertugas adalah pada 6 Januari.Soalan saya berapa gaji beliau yang sepatutnya di bayar untuk bulan Januari.Adakah gaji di bahagi dengan 26 hari berkerja atau 30 hari berkerja.Beliau di bayar gaji secara bulanan.

 58. bagaimana jika cuti kakitangan telah melebihi daripada jumlah kelayakan. sebagaimana urusan majikan saya, gaji akan dipotong mengikut hari cuti yang diambil melebihi kelayakan cuti kakitangan. Adakah ianya dibenarkan?

   1. Terima kasih, tetapi jika unpaid leave diambil secara berterusan oleh pekerja setiap bulan adakah majikan boleh mengambil tindakan tatatertib kepadanya? Adakan mana-mana klausa akta kerja 1955 yang berkaitan berhubung perkara ini.

 59. sekiranya pekerja ambil MC-medical check up) Dan surat MC atau cuti tanpa alsan diberi kepada majikan.Hujung bulan bila Terima slip gaji tidak tertulis dalam slip gaji tentang Cuti atau MC..Tetapi GAJI atau Upah Dipotong dan pekerja tidak tahu berapakah yang majikan potong bila mengambil cuti dan MC..????Adakah ini ada dalam undang-undang..??????

  1. Dalam situasi begini, adalah lebih sesuai jika pekerja bertanya dahulu samada gaaji telah dipotong dan mengapa dipotong serta jumlah dipotong. Adakalanya MC tidak diterima atas sebab2 tertentu. Harap anda rujuk juga artikel cuti sakit di blog ini.
   Selepas semua maklumat diperolehi, barulah mudah untuk difahami samada tindakan majikan itu bertentangan dengan kehendak undang-undang atau tidak.
   Terima kasih.

 60. Salam

  Saya bekerja di private company start awal bln 9 thun lepas. Skrg pregnant dan due pada bulan 6. pada bln 12, sy sudah confirm di company ni..nak tanya, if perkhidmatan belum cukup setahun, adakah saya akan dibayar gaji untuk 2bln semasa cuti bersalin nanti?

 61. Salam 1Malaysia,

  Mohong terangkan adakah hanya gaji pokok sahaja yang dipotong EPF atau gaji pokok + elaun x % EPF..Sebab baru² ni saya perasan gaji saya berkurangan kemudian saya bertanya kepada majikan yang bertapak di Semenanjung Malaysia mereka kata elaun juga turut dipotong EPF bermula tahun ini..Rasanya selepas ini apa sahaja yang saya claim contohnya claim minyak untuk outstation maka akan dipotong juga ke EPF..Adakah ini baru atau saya yang tidak tahu atau majikan cuba mengambil kesempatan ni..Mohon jawapan, Terima Kasih

  1. Di bawah Akta KWSP, Seskyen 2 (Tafsiran)
   “upah” ertinya semua saraan dalam bentuk wang, yang kena dibayar kepada pekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisannya sama ada dipersetujui untuk dibayar secara bulanan, mingguan, harian atau selainnya dan termasuklah apa-apa bonus, komisen atau elaun yang kena dibayar oleh majikan kepada pekerja sama ada bonus, komisen atau elaun itu kena dibayar di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisannya atau selainnya, tetapi tidak termasuk-

   (a) caj perkhidmatan;

   (b) bayaran lebih masa;

   (c) ganjaran;

   (d) faedah persaraan;

   (e) faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan;

   (f) mana-mana elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsensi perjalanan; atau

   (g) mana-mana saraan atau bayaran lain sebagaimana yang dikecualikan oleh Menteri.

   Berdasarkan di atas, elaun juga dikira kecuali elaun (a) hingga (g) diatas.

 62. bolehkah majikan memotong upah pekerja sesuka hati atas kesalahan pekerja yang lain atas alasan bertindak adil. kami tidak terlibat dalam kesalahan staf terbabit. kami rasa ini tidak adil. bagaimana caranya utk mempertahankan hak kami ?

 63. Assalamualaikum..

  Husband sy sdg bekerja di company A dan sudah tender.. actual tender period is 3 bln, tp dia tender sbln dan company baru akan cover the 2 months payment… sekiranya company lama mengumumkan byrn bonus for last yr (Jan’12-Dec’12), layakkah husband sy terhadap bonus ini,memndgkan dia telah berkhidmat full term sbg permanent staff? Dan dia msh merupakan staff company itu until this 28th Feb..

  Tq & Wassalam

  1. Bonus ni hak syarikat dan faedah tambahan yg diberikan bagi menarik pekerja. Maka, samada di beri atau tidak itu terpulang kepada sykt kecuali disebut dengan terang-terang dlm kontrak bhw ia perlu diberi.

 64. pekerja ladang.

  saya kerja mandore ladang sawit gaji lama 25+alaun 5=30.dan kami dapat duit bonus sara hdp 200.tiap2 bln.gaji bru yg kami trima 34.62+alaun 5=39.62.skrg bonus sara hdp 200 dah xda.tny majikan.dia ckp dah duit tu dia dah masuk unt ckpkn gaji kami 900 sbulan.blh ke majikan brbuat mcn 2.sdgkn ladang lain.masih ada lg duit sara hdp 200 dan gaji mrk 900.dan ot kami janji nk byr 7.50.time kami dpt gaji ot dia byr 5.23sen.blh ke majikan berbuat dimikian.tny majikan dia ckp byr mengikut ot thn 2012.

 65. pekerja ladang.

  sbm gaji baru di laksanakan.kami dapat duit sara hdp 200.dan gaji kami rm 25+elaun mandore rm 5.jd rm30.tp bila gaji baru.duit tu dah xda.alasan majikan.duit tu dah masuk dlm gaji baru unt jdkn gaji 900.maka gaji baru 34.62+alaun mandore rm 5.jd blh ke pjbt bt mcm tu.kat ladang lain duit sara hdp 200 ada lg.tp gaji pun naik 900.dan ot blh ke beruabah tiap2 blm.kalu ikot bos ckp melalui mulut 7.69.tp time gaji byr xsama dgn ape yg di ckp.blh bt aduan x

 66. adakah gaji RM900.00 untuk pekerja swasta wajib diberikan dan bila ianya harus dilaksanakan…krn ade stengah syarikat masih lagi memberi gaji tidak samapi rm900.00

 67. Sy ada sikit kemusykilan.

  Pd awal bulan 8,2012, sy terima offer sebuah cmpny sbg telesales. Gaji basic 1500 + komisen (per order). Skop kerja sy ialah membuat sales & promote brg melalui telefon based on list yg cmpny berikan.

  Awal bulan 9,2012, sy telah diberhentikan kerja tanpa notis & gaji. Alasan compny, sy gagal performed dan dalam kontrak dh tercatat “monthly basic only be issued after 22 days working period (training period), subjected that you have met the job obligations stated.” Bila mtk notis, cmpny cakap consider sy dismissed…

  1) Apakah sy boleh lakukan?
  2) Bolehkah sy menuntut hak sy sbg pekerja?

 68. perlukah majikan menolak elaun kedatangan dan transport jikalau kite mengambil cuti sakit(mc).kerana majikan saya tidak akan tolak elaun jika mc satu hari.tapi hari ke 2 tolak rm50.hari ke 3 tolak rm150.hari ke 4 tolak rm200.dan seterusnya naik rm50 lg…adakah perlu berbuat begitu.kalau tidak ape tindakan perlu diambil…

 69. saya nak tanya perlukah majikan menolak gaji ot 4 jam menjadi 3jam setengah.contohnya saya masuk kerja kol 7.30 pg balik kol 7.30mlm.kol 3.30 ptg hingga kol 7.30mlm itu adlah ot 4jam saya.dalam ot 4jam tu saya ade rehat setengah jam pada pukul 5.30 hingga 6ptg.adakah patut majikan menolak setengah jam itu.adalah maklum saya adalah pekerja company bkn kontrak di kilang itu.

 70. salam.gaji saya (gaji pokok+ elaun kurang daripada 2000) dan saya terikat kontrak notis berhenti selama 6 bulan.

  ada 2 perkara yang saya nak tanya.
  1. elaun kehadiran termasuk di dalam elaun yg diberi dan terdapat dlm kontrak majikan boleh potong gaji kalau datang lewat melebihi 2 kali.pemotongan tersebut sepatutnya dikira ikut minit/jam yg lewat @ kesemua amaun?

  2. dalam tempoh notis berhenti kerja, bolehkan majikan memotong elaun yg diperuntukan dan hanya memberi gaji pokok shj sepnjg tempoh tersebut?

  tq.

   1. masalah timbul apabila perkara tersebut tidak ternyatakan di dalam kontrak.

    1. hanya dinyatakan ‘berhak memotong elaun’ tetapi jumlah tidak dinyatakan.

    2. tidak dinyatakan. hanya dinyatakan ‘bayaran 6 bulan gaji’.

    harap en. boleh tolong jelaskan.tq

    1. Berdasarkan maklumat yang anda berikan, nampaknya majikan boleh membuat pemotongan itu kerana ia dinyatakan dalam kontrak yg anda telah persetujui. Harus diingat pemeberian elaun tidak di wajibkan kepada majikan di bawah undang-undang. Ia diberi sebagai daya tarikan utk pekerja bekerja di sesuatu tempat (insentif tambahan). Jika ia diberi oleh majikan, maka majikan juga berhak menarik balik kecuali di sebut dalam kontrak ia adalah untuk selamanya.

     Terima kasih.

 71. Salam,nak tanya bolehkah membuat pengiraan gaji bagi pengawal keselamatan mengikut tarikh dan bukan jam?adakah cara seperit ini digunakan oleh syarikat lain?

   1. contohnya dalam 1 hari ad 3 shift,shift yg masuk pada 12am akn dikira sbg tarikh keesokan harinya kan?
    contohnya pda 1.mei gji yg perlu dibayar mestilah pada pkerja yg bekerja pd 30.april pada pukul 12am krana dikira bekerja pada hari cuti.
    bleh ke company nk byr ikut trikh contohnya gji bkerja pda hri cuti dikira pada 1 mei tersebut sdgkan dia bekerja pada 2 mei jika kita mengikut jam.ad x company buat pengiraan cra ni?untuk makluman gji yg bdibyr adlh mengikut bulan cume cra pengiraan bolehkah dibuat menggunakan cara ini?

  1. Amnya, gaji pekerja tidak boleh dipotong tetapi anda boleh bayar upah pekerja mengikut masa sebenar beliau bekerja. Misalnya dia hadir kerja lambat sejam dan cuma bekerja 7 jam instead of 8 jam sepatutnya. Oleh itu, anda bayar dia untuk 7 jam kerja dan bukannya 8 jam. Kira HRP dia pada hari itu.
   Terima kasih.

 72. hi, saya nak tanya. boleh ke syarikat memotong gaji pekerja yang setiap hari sampai lewat ke pejabat? kalau boleh, pengiraannya bagaimana dan kalau tak boleh, ape tindakan yang harus saya ambil. terima kasih.

  1. Secara amnya tidak boleh. Tetapi pekerja boleh membayar pekerja mengikut masa sebenar dia bekerja. Contoh: Jika dia dtg lewat 1 jam ke tempat kerja. Instead of membayar full kadar harian nya (ORP), anda cuma membayar pada nilai 7 jam yg dia bekerja.
   Terima kasih.

 73. Rohaidzad Osman

  rakan saya mempunyai sekolah swasta dan ia memberikan imbuham kepada guru yang megajar. Bagaimanapun guru-guru diberi saguhati sebagai upah mengajar tetapi tidak pernah ada penjanjian kontrak bertullis….boleh kan ini berlaku…dan apakan kesanya dimasa hadapan..

 74. Perlukan saya membayar gaji penuh kpd pekerja yang diberhentikan oleh syarikat dengan notis 2 minggu dan masih didalam tempoh percubaan?

 75. Mohon pandangan pihak tuan.ada seorang bekas pekerja yg hanya bekerja 3hr dan belum sempat sign offer letter dgn cmpny.berhenti sbb kerelaannya,bgtau dpt keje lain.adakah saya perlu bayar gaji makhluk ini,office boy.keje x punctual n masuk office ikut suka dia..minta pandangan pihak tuan

 76. sy juga nk bertanya perihal surar offer letter.bolehkan dalam setahun ia bertukar2 kerana company inginkan perubahan sedangkan byk yg ditukar lebih merugikkn pekrja

  1. Sykt boleh buat surat yg baru tetapi terma-terma perlu dipersetujui oleh pekerja. Pekerja berhak untuk menolak terma2 baru dgn tidak menandatangani surat yg baru itu.
   Masaalah ialah jika pekerja di bawah kontrak yg tidak tetap seperti 2 atau 3 tahun shj. Terma baru perlu dipersetujui utk kontrak di perbahrui bukan? Dalam soal ini, pekerja perlu bijak dalam berunding kontrak baru tersebut.

 77. salam.sy nk brtanya tentang adakah wajar public holiday kami bekerja tp tidak dibyar gaji double atau triple tapi hanya ganti cuti dan byran triple akn diberi sekirenya habis 1tahun bkerja cuti masih xdituntut.

  1. Byk2 sykt2 buat begini terutama kepd pekerja yg tidak dilindungi Akta iaitu yg bergaji melebihi RM 2,000. Jika gaji anda melebihi RM 2,000, anda perlu rujuk kontrak yg masuki dgn majikan.
   Jika di bawah RM 2,000, maka majikan perlu bayar mengikut kadar yg sepatutnya. Rujuk artikel: Cuti umum dalam blog ini. Terima kasih.

 78. Saya nak tnya, klu hari public holiday saya bekerja tk d byr doublr atau tripple tp di Bg cuti untuk hari lain, apakah betul tindakan majikan itu?

 79. saya telah terdengar ura-ura p’urangan pekerja d tempat sykt saya berkerja dan saya telah memberikan notis 3 bulan berhenti kerja agar saya dapat menikmati bonus tahunan tetapi baru-baru ini saya dapat penamatan notis hanya sebulan. saya sebenarnya kurang arif dengan cara menghantar notis berhenti kerja., jadi apakah saya layak menuntut baki notis saya tersebut.

 80. Macam mana saya nak buat surat gulungan hujah berhubung bayaran gaji yang perlu di bayar oleh pihak majikan memandangkan pihak majikan enggan membayar gaji saya semasa saya mc kemalangan semasa pulang dari tempat kerja

 81. sy sudah keje 6 bulan…lepas 3bulan keje..saya mengandung..rezeki tak ade.. Sy gugur.. Sy dapat mc 13hari,..wajib x company bayar gaji sewaktu sy mc?

 82. Sukhairi TSS METAL INDUSTRY (M) SDN. BHD.

  Hi, jikalau seseorang pekerja itu telah melakukan kesilapan dan telah mendatangkan kerugian pada syarikat, bolehkah gaji pekerja tersebut dipotong? (gaji pokok). Adakah akta yang menerangkan perkara ini dan apa yang perlu dilakukan oleh majikan dan pekerja tersebut. Untuk makluman pekerja tersebut merupakan seorang leader di mana gaji pokok RM1600 tidak termasuk lain-lain alaun. Sekian, terima kasih.

  1. Pemotongan gaji tidak dibenarkan oleh Akta Kerja 1955 yg melindungi pekerja-pekerja yg gajinya di bawah RM 2,000.
   Seksyen 24. Lawful deductions.

   (1). No deductions shall be made by an employer from the wages of an employee otherwise than in accordance with this Act.

   (2) It shall be lawful for an employer to make the following deductions:

   (a)deductions to the extent of any overpayment of wages made during the immediately preceding three months from the month in which deductions are to be made, by the employer to the employee by the employer¡¦s mistake;

   (b) deductions for the indemnity due to the employer by the employee under section 13(1);

   (c ) for the recovery of advances of wages made under section 22 provided no interest is charged on the advances; and

   (d) authorized by any other written law.

 83. JUN YU PRECISION ENGINEERING SDN BHD - TAN GH

  Jikalau seseorang pekerja bertugas tidak cukup 1 bulan penuh dan gajinya adalah Gaji Bulanan yang termasuk Hari Rehat. Cara kiraan haruslah dibahagi pada 26hari(tidak termasuk Hari Rehat) atau pun dibahagi pada 30/31 hari yang termasuk hari Rehat. Sekian, terima kasih.

 84. apakah tindakan saya boleh saya lakukan sekiranya bekas majikan saya meminta membayar gantirugi sebulan gaji kerana saya berhenti kerja tidak cukup notis sebulan sedangkan saya telah menghantar surat meminta perlepasan awal sebulan dari tarikh yg sepatutnya. kes ini telah dituntut oleh jabatan buruh

  1. Jika ada notis diperlukan utk berhenti kerja, maka notis ini wajib dipatuhi atau pekerja perlu membayar mengikut nilai notis tersebut. Kegagalan mematuhi notis dikira sebagai pemecahan kontrak dan majikan berhak kepada gantirugi.
   Menghantar surat mmeminta surat pelepasan adalah tidak memadai kecuali majikan bersetuju memberi pelepasan. Anda cuma boleh mengelak jika dalam kontrak ada dinyatakan keperluan notis tidak diwajibkan.

 85. Hi, jikalau majikan mengambil pekerja dalam keadaan kerja berikut, adakah dikira dalam kategori Perintah gaji minima?

  1) upah harian – 8 jam (tdk termasuk masa rehat)
  2) tiada sekatan masa kerja
  3) dibayar atau dipotong mengikut masa kerja tersebut

  4) tiada kontrak (2 parti), boleh berhenti dan sambung kerja bila bila masa.

 86. saya nak tanya bagaimana pula dengan jadual pembayaran gaji bagi pekerja dari luar negara?misalnya seorang pekerja daripada arab, bekerja sebagai Quantity suveyor,project manager dan sebagainya..bukan sebagai pekerja yg terlalu bawahan..bagaimana bayaran gaji?pada tarikh apa sepatutnya beliau menerima gaji?

 87. bagaimana kalau majikan menbayar gaji lang lebih dari asal
  cth:
  Gaji perkerja lama Rm1300.00
  Malakala gaji perkerja baru pula Rm1500.00
  Gred kerja adalah sama..

 88. ingin tahu syarat seorang pekerja di sebuah syarikat.
  *berapa jam masa kerja?
  *berapa hari cuti kerajaan setahun?
  *jika kerja lebih masa tanpa upah, boleh ke?

 89. syarikat saya selalu bayar gaji pada/selewat2ny 7hb. Kami dibayar gaji sebulan sekali. Dan untuk 3 bulan terakhir syarikat bayar gaji RM500 dulu pada 6 / 7hb dan baki 10hb. Apa yang perlu kami sebagai pekerja lakukan. Harap dapat membantu. Terima Kasih

 90. just curious..bagaimana pula law utk bos yg tidak menetapkn tarikh gaji dan tidak memotong epf/socso.dan dia memberikan gaji sesuka hati,kerja lbh mse tnpa kira OT..adakah law utk itu?

 91. mazirah mohammad

  saya nak tanya, kalau pekerja bekerja di sebuah syrikat selama 6 bulan ke atas dan telah menjadi pekarja tetap, bolehkah pekerja tersebut dapat cuti tahunan dan cuti sakit?sekiranya pekerja tetap or pekerja kontrak yang bekerja selama 6 bulan ke atas, adakah pekerja akan mendapat bayaran atas cuti sakit tersebut?

 92. hai.sya nk tanye..sya skrng bekrja dlm kontrk selama setahun..dan dah renew utk setahun lagi.dlm kontrk sya tu..xde d nyatakan soal cuti bersalin..tpi ada menyatakan majikan x menanggung apa2 kos perbelanjaan melibatkan kmlgan..operation smuala mengenai perubatan..so, sya nak tnya…1-sya layak ker cuti bersalin selama 60hari dengan bergaji? sebb dlm kontrk xde plak tertulis soal cuti bersalin..mohon mtk pdgn..

 93. Hi, saya kerja service line(beauty salon) ,kalau majikan perlukan kita tutup salon berkeja di beauty fair,menolak gaji semasa tutup kedai (cth: hari kerja 1 bulan ialah 26, tapi bos suruh tutup 4 hari kerja, lepas itu tolak 4hari ,iaitu 22hari kerja) ,walaupun masa kerja di beauty fair ada bagi upah 4 hari, masa yang sama kita juga ada tolong syarikat untung banyak, adakah majikan tak bagi komisen kepada pekerja adalah betul? kalau macam ni buat apa kita nak begitu rajin buat sales? and majikan juga tak bagi 1 jam lunch time kepada pekerja? adakah hak utk pekerja untuk melindungi faedah yg kita harus ada?

 94. salam nak tanya boleh buat potongan gaji kalau staff datang lewat ke pejabat..dah bagi warning letters etc, but staff still late…or if cannot u all ada suggestions …tks.

 95. amirolnizam bin mohamed

  Hi,

  Saya ada masalah tentang kesamarataan dalam pembahagian gaji di tempat kerja saya. Saya bekerja normal 5 hari seminggu @ 20 hari sebulan secara purata (9.5 jam sehari) , manakala kawan sekerja saya yang berjawatan lebih rendah dari saya iaitu juruteknik bekerja shift 15 hari sebulan ( 12 jam sehari). Jikalau di kira waktu kerja biasa saya melebihi 24 jam dari juruteknik saya tapi tak kira sebagai overtime. Malahan secara purata pendapatan juruteknik saya melebihi 2 kali ganda gaji saya setiap bulan. Pada pendapat saya polisi gaji syarikat saya amatlah tidak adil kepada setiap pekerja.

 96. Adakan majikan ada hak untuk potong gaji pekerja kalo pekerja datang lambat. Masa lambat tiap2 kali lambat di tambah maksud nya kalo ari pertama lambat 1 minit, ari kedua lambat 2 minit so total dh 3minit…dah seterusnya… Then grand total semua ditolak gaji. So company ada hak ke nak potong gaji?

 97. Assalam, saya baru berhenti kerja dengan menghantar notis 3 bulan.selepas hantar notis, gaji sepatutnya saya dapat di tahan dahulu oleh majikan sehingga habis 3 bulan.apa yang perlu saya buat?

 98. saya nak tanya tentang adakah cara pengiraan gaji bulanan mengikut formula basic bahagi 26 hari, atau majikan boleh mengubah selain 26 hari kerana syarikat saya bahagi gaji saya 26 hari apabila saya on leave dan bila saya hadir kerja kan… ia akan bahagi gaji saya 30 hari. Kenapa macam tu?
  Boleh bantu saya tentang perkara tersebut?

 99. anis farinaz kasim

  syarikat saya baru gubal undang2 baru, dimana staff yang msuk lambat lebih dari 5minit akan di tolak 1jam gaji manakala pada yang lambat 15minit 3kali dlm 1bulan akan di tolak setengah hari gaji.
  saya sudah call jabatan buruh, mereka cakap undang2 ini tidak sah..
  dan mereka suruh baca akta buruh under waktu kekerja.
  tapi saya tidak jumpe akta yg menyatakan company xleh buat undang2 ni.
  boleh saya dapatkan akta di seksyen berapa?untuk saya print n show kat bos.

 100. Saya pegawai swast yang baru pencen on24 mei. Masaalahnya gaji saya tidak dibayar penuh sedangkan saya bertugas lebih 15 hari sepatutnya dibayar penuh. Bolehkah pihak pejabat buruh membantu dan adakah akta yg menyokongnya.
  Tk

 101. nk tanye sikit..adakah rate untuk kerja2 oncall.bolehkah pekerja dikenakan tindakan jika enggan membuat kerja tersebut kerana upah yang dibayar tidak setimpal dengan kerja.

  1. kerja2 on-call jika dibuat diluar waktu kerja perlu dibayar OT mengikut kadar sepatutnya. Kengganan membuat on-call jika ia termasuk dlm duty kerja boleh dianggap perlanggaran kontrak dan boleh dikenakan tindakan disiplin. Jika majikan bayar tidak mengikut yg dijanjikan, maka aduan boleh dibuat.

 102. Assalamualaikum,
  saya telah bekerja di sebuah syarikat telekomunikasi dalam waktu bekerja 12jam sehari dan cuti hanya seminggu sekali dengan gaji basic RM600. Selebihnya hanya komisen berdasarkan berapa banyak kita menjual produk. Saya tidak diberikan sebarang salinan kontrak dan tidak pernah membaca syarat perjanjian pun. Gaji yang saya dapat pada tempoh bulan pertama saya bekerja saya adalah RM800 (BASIC:RM600 + KOMISEN:RM200)
  Kemudian pada bulan kedua saya bekerja terdapat satu kejadian kecurian berlaku yang mana masa tu saya yang melayan customer yang melakukan kecurian itu tetapi saya tidak sedar dia telah mencuri. Setelah tengok dalam CCTV baru perasan yang dia telah mencuri salah satu telefon bimbit di situ. Saya bertanyakan terhadap incharge person apa yang akan jadi? dia hanya kata “tak tau” sahaja. Pihak atasan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis. Tahu2 saja bila cukup bulan, gaji saya telah dipotong sebanyak RM200 daripada RM1124.85(BASIC:RM600 KOMISEN:RM501.80 PUBLIC HOLIDAY:RM23.05) jadi maknanya saya hanya mendapat RM924.85.Pihak majikan kata kena potong RM200 tu untuk cover barang yang dicuri itu yang bernilai RM1545 jadi dia nak potong gaji saya sebanyak RM200 pada tiap2 bulan sehingga habis RM1545.Saya jadi tak berpuas hati dan terus menfailkan kes pada keesokan harinya di pejabat buruh dan memberikan notis berhenti kerja dlm tempoh 24jam.
  Setelah saya memfailkan kes untuk menuntut gaji yang dipotong tu, si majikan pula ingin memfailkan kes menuntut sebulan gaji kerana saya berhenti kurang daripada 4 minggu notis. Kes kami akan dibicarakan 22 Jun ini. Untuk pengetahuan tuan, pihak majikan kata saya di dalam tempoh percubaan selama 3 bulan dahulu. Selepas 3 bulan barulah saya akan ditolak KWSP. Jadi selama tempoh saya telah bekerja selama tempoh 2 bulan itu, saya tak ditolak KWSP.
  Jadi, apa pandangan pihak tuan terhadap kes saya?
  Apakah tuntutan yang saya boleh buat?
  Adakah majikan boleh menuntut gaji satu bulan daripada saya?
  Apakah peluang saya untuk memenangi kes ini?

  1. W’salam…
   Terdapat banyak isu dan maklumat yang perlu dilihat sebelum saya boleh beri pandangan yang lebih baik. Hujah dari pihak majikan dan amalan syarikat (memandangkan anda tiada kontrak kerja bertulis) perlu dilihat juga. Oleh itu, nasihat dari kaunselor JTA yang menyelia kes anda harus anda rujuk.
   Secara amnya, majikan tidak boleh memotong gaji pekerja. Saya rasa sudah terangkan dalam artikel di atas. Oleh itu, tindakan majikan anda anda itu adalah sesuatu yang salah. Bagi EPF pula, semua pekerja wajib mencarum dan majikan mencarum utk pekerja tidak kira pekerja tetap atau dalam tempoh percubaaan.
   Bagi notis pula, terpulang pada kontrak anda samada membenarkan notis 24 jam atau tidak. Jika tiada, maka anda perlu membayar in lieu of notice.

   1. Salam, sekiranya salinan kontrak itu kita tak dapat..adakah kontrak itu sah? kata pihak majikan, mereka akan bagi kontrak setelah habis tempoh percubaan 3 bulan..

    1. Hubungan majikan pekerja adalah secara amnya dikawal oleh undang2 kontrak. Akta Kerja cuma memberi perlindungan dari segi menetapkan syarat2 minima bagi kontrak pekerja tertentu. Di bawah unndang-undang kontrak, kontrak boleh ddibuat secara bertulis atau lisan. Bagi kontrak lisan, terma-termanya biasanya akan di sirat kan (implied).

 103. Nak tanya, adakah kenaikan Gaji ada diperuntukan dalam undang-undang buruh atau perlu dirujuk pada kontrak dan polisi syarikat ? sebanya kami pekerja kontrak dinafikan kenaikan gaji tahunan kami. terima kasih.

 104. saya ingin bertanya….adakah cara pengiraan gaji bulanan mengikut formula basic bahagi 26 hari, atau majikan boleh mengubah selain 26 hari itu.

  1. jika pekerja adalah dilidungi oleh Akta, maka pengiraan ORP bagi pekerja bulanan utk tujuan kiraan OT dsb perlu dibahagi dgn 26.

 105. NOR AZURA BINTI SABRAN

  saya ingin bertanya..ikut kontrak cuti sakit saya selama 10 hari setahun dan syarikat hanya benarkan pergi atau terima mc dari klinik/hospital kerajaan sahaja.Soalan saya,
  1. Ikut undang-undang cuti sakit minimum berapa hari?
  2. jika saya masuk hospital dan bermalam adakah syarikat wajib membayar kos perubatan atau apa-apa bayaran yang berkaitan.Ini kerana syarikat tidak memperuntukkan kebajikan untuk pekerja.
  Mengikut apa yang saya baca,cara pengiraan cuti tahunan bagi pekerja yang bekerja tidak sampai setahun adalah mengikut bulan yang dia bekerja.Soalan saya, majikan saya memberitahu pengiraan cuti adalah 4 bulan 3 hari cuti. (cth: Bulan 4,5,6,7=3hari cuti) dan berikutnya. Adakah betul cara pengiraan majikan saya? Jika begitu adakah sampai bulan 12 sahaja atau sambung ke tahun berikutnya.
  sekian Terima Kasih….

  1. bab cuti sakit dan tahunan ada ditulis dalam blog ini. Sila rujuk ke artikel yg berkenaan. Terima kasih.

 106. zaleha Jaafar

  saya ingin bertanya berkenaan bayaran kenaikan gaji ( increment) bagi pekerja yang telah mencapai gaji maksima. Sebagai contoh: skala gaji adalah Rm 1296-Rm 2792 dan 1 step increment adalah Rm 85.00.

  Katakanlah gaji setakat 31/12/2011 adalah Rm 2785 dan pekerja layak mendapat 2 step kenaikan iaitu Rm 170.00 tetapi disebabkan gaji maksima adalah setakat RM 2792 maka pekerja hanya dibayar sebanyak RM 7.00 sahaja.

  Disini saya ingin bertanya adakah majikan wajib bayar baki kenaikan sebanyak Rm 163 sebagai elaun prestasi?jika wajib dan majikan pula enggan membayar apakah tindakan yang pekerja boleh ambil.

  1. kenaikkan gaji dan faedah2 yg tidak nyatakan di bawah Akta perlu dirujuk pada kontrak dan polisi syarikat.

 107. Your blog is really awesome. i am so inspire to visit your site. Thanks for sharing this informative article..

 108. Saya seorang pengawal keselamatan dan baru sahaja bekerja selama 2 bulan. Surat lantikan sudah diisi dan masih menunggu untuk surat setuju terima dari syarikat. Masa kerja saya adalah 12 jam iaitu bekerja dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Masalahnya di sini, apabila saya tidak hadir selama 2 hari tanpa sebab, gaji pokok dan elaun saya dipotong selama saya tidak hadir. Di samping itu, gaji OT saya juga dipotong untuk kepada anggota lain yang menggantikan saya. Jika OT yang dibuat oleh anggota tersebut di bayar sebanyak RM50, maka jumlah itu akan dipotong dari OT saya. Maka, jumlah yabng ditolak dari gaji saya sebulan adalah [Gaji Pokok sehari + Insentif sehari + RM50] .Adakah betul apa yang dilakukan oleh pihak syarikat saya bekerja?

  1. saya assume anda menerima gaji bulan kan?
   Utk pekerja gaji bulan, majikan tidak boleh memotong gaji anda, namun majikan mungkin membayar gaji berdasarkan masa kerja anda yang betul. Dari segi applikasi agak sama, cuma dari segi Undang-undang pendekatan ke-2 adalah tidak salah 😀

 109. selamat pagi..Saya ingin bertanya..saya di bayar gaji 2 kali sebulan.(advance 21hb dan gaji pada 7.hb).gaji dan advance selalunya akan masuk bank selepas pukul 7 malam setiap bulan..Tetapi hari ni 8hb dan gaji masih belum di masukkan ke akaun saya.adakah majikan saya berhak membayar gaji lewat seperti ini?boleh kah saya nk buat report tentang ini?terima kasih..

  1. Saya ada menulis mengenai upah/gaji didalam blog ini. Rujuk disini: https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/undang-undang-buruh-upah-atau-gaji.
   Jika anda setiap bulan menerima gaji pada 7hb, maka wage period bagi pekerja2 ditempat anda ialah dari 8hb hingga 7hb setiap bulan. Ia perlu fixed dan tidak boleh berubah-rubah.
   Tempoh terakhir membayar gaji ialah TIDAK LEWAT dari 7 hari selepas tempoh itu berakhir [Seksyen 19 Akta Pekerjaan 1955]. Oleh itu majikan anda perlu membayar selewat-lewatnya pada 14hb. Terima kasih.

 110. nak tau sangat

  encik..saya nak tanye..bole ke majikan potong gaji kita selama 5 hari bekerja atas alasan saya tindak mengikut family day yang di anjurkan oleh tempat saya bekerja..

  2. Jika tidak boleh potong gaji, bagaimana caranya saya nak buat report sebab majikan saya memang tidak akan membayar semula wang yang di potong tersebut?

  terima kasih

  1. pemotongan gaji tidak boleh dilakukan bagi tindakan disiplin dsb. Majikan boleh mengantung pekerja berkerja tertakluk kepada semua prosedur disiplin telah dibuat. Sila rujuk dengan JTK bagi membuat aduan. Artikel mengenai aduan kepada JTK ada di post kan dalam blog ini. Terima kasih.

 111. salam,

  sy nk tanya adakah wajar majikan menahan gaji pekerja hanya kerana pekerja tidak dapat menyiapkan sesuatu kerja disebabkan pekerja tersebut kurang pengetahuan untuk menyelesaikannya. sedangkan pihak majikan telah pun dimaklumkan oleh pekerja terbabit mengenai ketidakupayaannya untuk menyiapkan dan pekerja tersebut telah pun memohon bantuan dari rakan sekerja yang lain untuk membantunya. pada awalnya mendapat persetujuan dari majikan tetapi kemudian majikan tidak membenarkannya dan pekerja tersebut tidak mendapat bantuan dari rakan sekerjanya kerana tidak dibenarkan oleh pegawai atasan atas alasan rakan sekerjanya sibuk dan tidak boleh diganggu. sedangkan ini untuk menyelesaikan kerja yang mana keuntungannya akn diperolehi oleh syarikat juga. bagaimana yerr?

 112. Salam.

  Saya ingin tahu samada elaun tetap yang di berikan oleh syarikat.
  adakah wajib di potong KWSP, SOCSO, CUKAI PENDAPATAN.
  Minta penjelasan.

  Terima Kasih.
  Siti

 113. Salam.
  Saya ingin bertanya tentang mengenai diri saya yang sekarang ini bercadang untuk melaporkan kepada Jabatan Tenaga Buruh dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja mengenai bekas majikan yang tidak membayar tunggakan gaji selama 5 bulan (Oktober, November, Disember 2011, Januari & Februari 2012) dan mencarum kepada KWSP.

  Saya adalah pekerja kontrak namun tiada dinyatakan tempoh masa kontrak. Saya juga berkerja ditapak projek (Site Project Staff). Alasan yang selalu diberi kepada saya adalah tiada mendapat tuntutan pembayaran dari pihak Jabatan Kerja Raya (JKR). Yang menjadi kesalan saya, mengapa pula staff-staff pejabat terus mendapat gaji walaupun ada kelewatan dari tarikh sepatutnya pembayaran gaji. Wujud diskriminasi ‘constructive dismissal’ didalam soal pembayaran gaji terhadap saya. Selain itu mungkin dengan cara ‘menahan’ gaji saya, bekas majikan akan lebih merasakan saya sendiri akan menghantar notis perletakan jawatan tanpa dikeluarkan notis penamatan/pemberhentian kerja dari syarikat dimana sekaligus majikan terpaksa memberi pampasan diatas faktor tersebut sekiranya notis pemberhentian kerja dikeluarkan kepada saya.

  Untuk makluman Tuan, kebiasaannya syarikat akan menuntut tuntutan bayaran (claim) dari pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF-Treasury) berdasarkan dua (2) tuntutan, iaitu tuntutan pertama, Fee Rekabentuk dan Kemajuan Fizikal Kerja DiTapak (Design Development Fee & Site Physical Work Progress), manakala tuntutan kedua adalah Fee Penyelian dan Pemantauan Wakil Tapak (site staff supervision fee). Untuk rekod, syarikat tiada masalah didalam tuntutan pertama dan JKR atau Kementerian Kewangan -Treasury juga dapat melunaskan untuk tuntutan pertama. Untuk tuntutan kedua (site staff supervision fee) yang mana gaji saya dimaklumkan berkali-kali kepada saya oleh bekas majikan dibayar melalui tuntutan ini, pihak bekas majikan sentiasa bermasalah didalam penyedian dokumen-dokumen seperti KWSP, SOCSO dan Potongan Cukai Berjadual (PCB) yang perlu disertakan kepada pihak JKR untuk diproses semasa membuat tuntutan, sekaligus tuntutan bayaran kadangkala tidak berjaya (not approved) diproses oleh pihak JKR.

  Setelah diselidiki juga pihak bekas majikan tiada mencarum dgn KWSP walaupun didalam slip penyata gaji saya dipotong 11% dari jumlah gaji. Begitu juga dengan SOCSO dan PCB (LHDN). Mungkin disebabkan kebarangkalian inilah pihak JKR tidak dapat ‘release payment claim’ kepada syarikat diatas kedegilan syarikat menyediakan dokumen sokongan tuntutan tersebut.

  Sehubungan itu, saya, telah meletak jawatan dengan satu (1) bulan notis. 2 surat tuntutan juga telah dihantar melalui fax, email & pos (pada tarikh berbeza)namun sehingga kini masih tiada apa-apa berita/dihubungi.

  Soalan saya
  a) Apakah dokumen lain yang boleh saya kemukakan kepada Jabatan Tenaga Kerja dan KWSP selain dari surat tawaran kerja, penyata slip gaji, penyata EA Form Cukai, surat perletakan jawatan saya.

  b) Bolehkah saya mendapat kembali tunggakan gaji selama 5 bulan tersebut.

  c) Bolehkah saya mendapat kembali jumlah wang KWSP saya yang tidak dicarum oleh bekas majikan.

  d) kebiasaannya berapa lama proses ini akan berlangsung.

  Terima kasih

  1. Apa-apa salah laku dan tindakan majikan yg melanggar undang-undang boleh dlapurkan kepada JTK utk tindakan lanjut. Soal samada berjaya atau tidak bergantung kepada keterangan yg anda bawa dan kauselor JTK akan membantu anda dalam tuntutan tersebut. Berapa lama proses juga bergantung kepada kes dan kecekapan pihak2 terbabit.
   Urusan KWSP dan Socso pula perlu di adukan pada KWSP dan PERKESO.

 114. salam ,

  nak tanya sekarang ni ada satu kes yang tengah hangat di sini.
  kami dipaksa bercuti disebabkan ekonomi syrikat teruk(alasan yg diberikan oleh sykt).

  adakah majikan boleh memaksa pekerja ambil cuti tahunan dan juga cuti tanpa gaji hanya disebabkan alasan tersebut? setahu saya tak buleh..atau ada seksyen mana2 akta yg membenarkan majikan berbuat demikian..

  harap buleh terangkan..

 115. 1)berapa anual leave utk perkerja yg sebenarnya???

  2)adakah 12 jam masa berkerja terdapat dalam undang-undang buruh???

  3)jika seseorang pekerja berkerja melebihi masa adakah itu di anggap OT dan perlu dibayar oleh majikan???

 116. pertanyaan : boleh ke seseorang majikan menetap kan undang2 pemotongan gaji yg tidak munsabah. sebagai contoh yg pekerja kami alami sekarang ialah setiap kesalahan tidak hadir kerja tanpa memberitah, majikan akan memotong gaji sebanyak 3hari waktu
  bekerja?

  kedua : adakah cuti sakit yg pekerja dapat dari klinik lain selain dari klinik
  panel dan hospital kerajaan boleh di potong gaji?

  terima kasih…

  1. Sebarang pemotongan gaji hendaklah mengikut Akta.
   Seksyen 24. Lawful deductions.
   (1). No deductions shall be made by an employer from the wages of an employee otherwise than in accordance with this Act.
   Akta tidak membenarkan pemotongan gaji atas kesalahan disiplin. Mana2 tindakan disiplin hendaklah juga merujuk Akta yg menyatakan:
   (1) An employer may, on the grounds of misconduct inconsistent with the fulfilment of the express or implied conditions of his service, after due inquiry:
   (a) dismiss without notice the employee; or
   (b) downgrade the employee; or
   (c ) impose any other lesser punishment as he deems just and fit, and where a punishment of suspension without wages is imposed, it shall not exceed a period of two weeks.

 117. Muhammad Firdaus

  salam,nak tanya.kalau majikan suka2 potong gaji basic bole x?saya punya basic kena potong dari rm1500 ke rm1000 dengan alasan company takde project.kalau tak boleh dia termasuk dalam akta mana?tq bagi sesiapa yang menjawab.

 118. bole x tlg bg carapengiraan utk staf yg baru masuk keje…cth: basic rm1200..dia start keje 17okt…so mcm mn nk kira ye?

  1. Normally sykt akan kira ikut pro-rata. lihat juga kontrak perkerjaan jika ada dinyatakan.
   Boleh guna formula = Jumlah hari kerja pd bulan itu x ORP (ordinary rate of pay).
   ORP = gaji bulanan bahagi 26.

 119. maza pernah ngaji bendalah ini… huhuhu

  sesetengah pekerja terpaksa redha bila mana majikan bayar lewat gaji.. ini disebabkan katanya company tak der bisnes atau rm tak der..

  kekadang toleransi amatlah penting.. tapi kalau majikan yg amek kesempatan tuk bayar gaji lambat selalu walhal income mencukupi, harus majikan tu di sidekick mcm kungfu panda .. huhuhu

 120. Sabahan Bloggers Club

  Upah minima mungkin akan menjadi kenyataan kat Malaysia. 🙂
  banyak membantu kepada pekerja swasta di Sabah n Sarawak, kalau ia dapat dilaksanakan di sana. Di sini ni, gaji RM350 hanya pada pendatang asing jer. Kat Sabah masih banyak berleluasa.

  1. mudah-mudahan.. cuma tak semestinya baik buat pekerja sbb majikan masih boleh fikirkan jalan lain utk maximize untung such as downsizing dan tambahkan workload pada pekerja 😀

   1. Sabahan Bloggers Club

    Itulah masalahnya.
    bagi saya penguatkuasaan lagi penting dari Akta ni.

Comments are closed.